Všeobecné obchodní podmínky

Ke smlouvě o poskytování služeb

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy, kterou uzavřel Klient s Poskytovatelem upravující závazná pravidla a podmínky používání Služeb a Produktů Poskytovatele. Tyto VOP upravují vztah mezi Poskytovatelem Služeb a Produktů a Klientem.

1.2.  Definice uvedené níže pro účely těchto VOP mají tento význam:

 • VOP – se rozumí tyto Všeobecné podmínky;
 • Smlouvou –  se rozumí Smlouva na poskytování Služeb a Produktů uzavřená mezi Poskytovatelem a Klientem;
 • Klientem – se rozumí fyzická osoba spotřebitel nebo podnikatel a právnická osoba uzavírající Smlouvu s Poskytovatelem;
 • Klientským serverem – se rozumí server nebo HW vybavení, které není vlastněné, ovládané nebo kontrolované Poskytovatelem;
 • Poskytovatelem – se rozumí společnost Easy Software s.r.o., se sídlem Jugoslavských Partyzánů 34, Praha 6 16000, Česká republika, IČ 26426269.
 • Produktem – se rozumí jakákoliv Služba nebo její část dodávána Poskytovatelem pod specifickým obchodním názvem Poskytovatele v souladu se zásadami Poskytovatele pro užívání obchodních značek. Klient si kupuje Produkt tak, jak je. Podpora a ostatní služby jsou poskytovány zvlášť, tj. jejich poskytování musí být dohodnuto mezi Klientem a Poskytovatelem zvlášť.
 • Ceníkem – se rozumí dokument nebo webová stránka, které určují ceny Služeb a Produktů, pokud nejsou uvedeny ve Smlouvě;
 • Serverem Poskytovatele – se rozumí server a jiné HW vyvábení, které je vlastněné, ovládané nebo kontrolované Poskytovatelem. Poskytovatel může využít třetí stranu k zajištění vhodných serverových prostředků nebo kapacity;
 • Specifikací implementace Služeb – se rozumí podmínky implementace Služeb stanovené Poskytovatelem a/nebo individualizované Klientem ve Smlouvě. V ceně Služby nebo Produktu není garantována jakákoliv implementace Služby, ledaže by to bylo výslovně stanoveno;
 • Specifikací podpory Služeb – se rozumí podmínky podpory Služeb stanovené Poskytovatelem a/nebo individualizované Klientem ve Smlouvě. V ceně Služby nebo Produktu není garantována jakákoliv podpora Služby, ledaže by to bylo výslovně stanoveno;
 • Službou – se rozumí konkrétní Služba poskytována Poskytovatelem Klientovi dle Smlouvy, která může zahrnovat i licenci ke Službě, údržbu Služby, podporu Služby  a další služby v rozsahu dohodnutém ve Smlouvě;
 • Trial verzí Služby – se rozumí trial verze Služby, která je zpřístupněna Klientovi  zdarma a v omezeném rozsahu;
 • Administrátorem – se rozumí osoba pověřená Klientem pro administraci jeho Uživatelského účtu;
 • Uživatelem – se rozumí fyzická osoba, která pracuje pro Klienta (jako zaměstnanec, partner, výkonný ředitel, osoba spolupracující s Klientem na dlouhodobé bázi podle smlouvy o poskytování právních služeb), pro kterou Klient zřizuje Uživatelský účet;
 • Uživatelským účtem – se rozumí uživatelský účet s unikátním přístupovým kódem a heslem;
 • Systémem zabezpečení dat – se rozumí dokument popisující metody zabezpečující data uložená v aplikaci Služby;
 • Stranami – se rozumí společně Klient a Poskytovatel;

2. Způsob akceptace VOP

2.1. Služba je Klientovi poskytnuta po uzavření Smlouvy. Nedílnou součástí Smlouvy jsou i tyto VOP.

2.2. Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě uzavření Smlouvy přes webové rozhraní je okamžikem uzavření Smlouvy uhrazení ceny Služby (v případě úhrady prostřednictvím bezdrátového přenosu okamžikem, kdy je částka odpovídající ceně Služby připsána na bankovní účet Poskytovatele) v částce specifikované pro první účtované období. To neplatí, pokud Klient bude užívat službu v režimu Trial verze za podmínek uvedených v čl. 4 těchto VOP.

3. Poskytování Služby

3.1. Poskytovatel poskytuje placenou Službu na internetové adrese uvedené v Produktové specifikaci a jejích subdoménách nebo na Klientském serveru v souladu se Smlouvou a technickými specifikacemi uvedenými v Produktové specifikaci.

3.2. Rozsah Služeb je definován v Produktové specifikaci, která je přílohou Smlouvy. Produktová specifikace definuje detailně jednotlivé dílčí Služby z hlediska obsahu, ceny a způsobu jejich aktivace.

4. Trial verze Služby

4.1. Před uzavření Smlouvy může Poskytovatel umožnit Klientovi prostřednictvím webové domény zkušební provoz Služby v režimu Trial verze, a to v rozsahu definovaném Poskytovatelem.

4.2. Vyplněním objednávkového formuláře na webové stránce uvedené v Produktové specifikaci Klient akceptuje podmínky poskytování Trial Verze Služby, které se řídí čl. 4., čl. 7., čl. 9., čl. 11., čl. 12., čl. 14 odst. 6, čl. 15, čl. 16 a čl. 17 těchto VOP.

4.3. Trial verze Služby je poskytována Klientovi po dobu uvedenou v Produktové specifikaci, pokud Poskytovatel neurčí jinak.

4.4. Klient je oprávněn při užívání Trial verze Služby uložit data, ale pouze za účelem ověření funkčnosti systému. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel nijak neodpovídá za dostupnost a zachování dat uložených Klientem při užívání Trial verze Služby.

4.5. Před vypršením Trial verze Služby umožní Poskytovatel Klientovi přechod na placenou verzi Služby a sdělí mu nezávazné platební údaje. Uhrazením ceny dojde k aktivaci Služby ve sjednaném rozsahu a data uložená Klientem v Trial verzi Služby budou přenesena do placené verze Služby. Pokud Klient nevyužije možnosti přechodu na placenou verzi Služby, končí poskytování Trial verze Služby uplynutím doby, na kterou byla Klientovi poskytnuta. 4.6. Klient tímto bere na vědomí, že data uložená Klientem v Trial verzi Služby budou po uplynutím doby, na kterou byla Trial verze Služby poskytnuta, nenávratně smazána. O blížícím se ukončení Trial verze Služby a o smazání dat po jejím ukončení bude Klient informován emailem nebo prostřednictvím portálu Trial verze Služby.

5. Doba poskytování Služby

5.1. Smlouva stanoví, zda byla uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouva se uzavírá na (i) dobu určitou pro Služby poskytované prostřednictvím webového rozhraní a (ii) dobu neurčitou pro Služby poskytované prostřednictvím Klientského serveru.

6. Cena

6.1. Klient je povinen za užívání Služby platit cenu na základě doručených daňových dokladů vystavených Poskytovatelem. Faktury (daňové doklady) budou vystavovány v elektronické podobě. Ceny za Služby jsou stanoveny na základě Nabídky nebo Ceníku, nestanoví-li Smlouva jinak.

6.2. Debetní/kreditní karta a/nebo jiný on-line platební prostředek použitý Klientem k přihlášení se k užívání Služby  (i) poskytované prostřednictvím webového rozhraní a (ii) poskytované na základě měsíčního předplatného bude automaticky 30 dnů od data přihlášení se k užívání Služby použit k úhradě ceny za užívání Služby. Pokud chce Klient zrušit automatické hrazení ceny za užívání Služby, tak Klient musí zrušit automatické předplatné tři dny před automatickým obnovením užívání Služby. Poskytovatel doporučuje ověřit u předplacených karet nebo u banky, zda je opakovaná platba za Službu možná.

6.3. Klient může změnit své předplatné on-line jednoduchým přihlášením do Klientské zóny. K zamezení opakované automatické platbě za další období užívání Služby musí Klient své předplatné zrušit nejpozději tři dny před opakovaným obnovením užívání Služby. Pokud Klient zruší své předplatné nejpozději tři dny před opakovaným obnovením užívání Služby, tak jeho předplatné skončí ke konci příslušného účtovaného období.

6.4. Objednávka jakékoliv Služby může být zrušena bez jakýkoliv dodatečných plateb před připsáním platby Klienta na účet Poskytovatele. Pro stahovatelné Produkty nevrací Poskytovatel jakékoliv platby Klienta poté, co byl stahovací kanál zpřístupněn a co byl učiněn pokus o stahování. Zrušení objednávky po obdržení platby Klienta je možné pouze po dohodě s Poskytovatelem, pokud objednaná Služba nebyla použita nebo nebyl učiněn jakýkoliv pokus o stažení.

7. Licenční ujednání

7.1. Klient bere na vědomí, že Poskytovateli náleží všechna autorská práva a další práva duševního vlastnictví ke Službě. Klient je proto povinen užívat Službu pouze v rozsahu poskytnuté licence.

7.2. Klient uzavřením Smlouvy nabývá nevýhradní licenci ke Službě, a to pro jednoho nebo více Uživatelů dle počtu zřízených Uživatelských účtu. Klient není oprávněný udělovat nebo postoupit licenci či podlicenci třetí osobě bez písemného souhlasu Poskytovatele. Klient rovněž není oprávněný Službu pronajímat či jinak bezúplatně či úplatně zpřístupňovat třetím osobám bez písemného souhlasu Poskytovatele. Licence se vztahuje také na aktualizace nebo úpravy  Služby, které budou prováděny Poskytovatelem.

7.3. Pokud je Služba poskytována na Klientském serveru, tak má Klient právo na stažení zdrojového kódu k Produktu. Pokud je Služba poskytována prostřednictvím webového rozhraní, tak Klient nemá právo na obdržení, prohlížení, užívání nebo na jiné nakládání se zdrojovým kódem Služby.

7.4. Klient není oprávněný Službu bez souhlasu Poskytovatele zapracovávat do jiného softwarového vybavení.

7.5. Všechna rozšíření softwaru poskytovatele jsou distribuována pod licencí GNU / GPL 2. Není-li uvedeno jinak, všechny snímky, kaskádové styly a zahrnutý JavaScript jsou vydány pod licencí Easy License for Commercial Use (licence):

Licence je licencí kompatibilní s licencí GPL, která se vztahuje pouze na obrázky, kaskádové styly a prvky JavaScriptu Motivů a Stylů Poskytovatele, které poskytuje Poskytovatel. Jak je uvedeno v licenci GPL verze 2.0, prvky Produktu, které nejsou sestaveny společně a jsou odesílány nezávisle na kódu GPL a kombinovány v prohlížeči Klienta, nemusí být GPL. Tyto obrázky, kaskádové styly a prvky JavaScriptu jsou duševním vlastnictvím Poskytovatele a nemohou být používány a manipulovány pro účely Klienta, pokud Klient nepodepsal Partnerskou smlouvu s Poskytovatelem. Klient nemůže tyto soubory přerozdělovat nebo je bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele zahrnout do libovolného balíčku nebo rozšíření. Neoprávněné šíření nebo zpřístupnění třetí osobě bez předchozího souhlasu Poskytovatele opravňuje Poskytovatele fakturovat smluvní pokutu ve výši 10 000 EUR za jakékoliv porušení licence.

7.6. Veškerý Software Poskytovatele s výjimkou softwaru definovaného v čl. 7.5. těchto VOP  je distribuován pod licencí GNU / GPL 2: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html

8. Platební podmínky

8.1. Fakturační období u Smlouvy uzavřené na dobu určitou je doba (počet měsíců), na kterou byla Smlouva uzavřena. Poskytovatel vystaví faktury s datem splatnosti 14 kalendářních dnů za Služby poskytované prostřednictvím webového rozhraní nebo e-mailu, pokud není v Nabídce uvedeno jinak.

8.2. V případě, že Smlouva bude uzavřena na určitou dobu, tak před uplynutím této doby určité Poskytovatel zašle Klientovi nezávazné platební údaje pro úhradu ceny za Služby za stejné časové období. V případě, že je cena za Službu zaplacena v souladu s platebními údaji, bude doba poskytnutí Služby automaticky prodloužena.

8.3. V případě prodlení při zaplacení ceny Služby je Poskytovatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5% z prodlení za každý započatý den prodlení. Pokud je Klient v prodlení s jakoukoli platbou, Poskytovatel je oprávněn pozastavit nebo omezit poskytování Služby až do úplného zaplacení dluhu. Po dobu pozastavení nebo omezení poskytování Služby je Klient povinen zaplatit cenu v souladu s dodanými daňovými doklady. Opakované zpoždění platby na straně Klienta se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

8.4. Souhlasem s podmínkami při nákupu se automaticky registrujete k automatickému obnovení předplatného. Vaše předplatné bude automaticky obnoveno na konci každého předplaceného období, a to na základě období předplatného, ​​které jste si vybrali při nákupu. Na začátku každého fakturačního období vašeho předplatného vám bude účtována sazba uvedená v době nákupu (plus příslušné daně, jako je daň z přidané hodnoty, pokud uvedená sazba nezahrnuje DPH), a to na základě způsobu úhrady platby, kterou jste zvolili, a vámi poskytnutých fakturačních údajů. Ujistěte se, že vaše fakturační údaje jsou správné, aby nedošlo k přerušení předplatného.
Zakoupením předplatného souhlasíte s tím, že výše uvedené poplatky za předplatné budou z vaší karty strhávány opakovaně, dokud předplatné nezrušíte. Předplatné je nepřetržité a automaticky se obnovuje, pokud jej nezrušíte, nebo neukončíme váš účet. Chcete-li zrušit předplatné, zašlete e-mail s předmětem „Zrušit automatické obnovení předplatného“ na adresu salesadmin@easysoftware.com .
Ceny a podmínky předplatného se mohou kdykoli změnit. Cena a podmínky platné při prvním nákupu nebo při posledním obnovení předplatného zůstanou v platnosti po celou dobu předplatného, ​​ale nové ceny a podmínky se mohou vztahovat na obnovení nebo nová předplatné. Společnost Easy Software s.r.o. vám poskytne přiměřené oznámení o jakékoli změně ceny nebo změně podmínek, než vstoupí v platnost. Pokud si nepřejete obnovit své předplatné podle těchto nových cen nebo podmínek, můžete předplatné zrušit, jak je popsáno výše.

9. Práva a povinnosti Poskytovatele

9.1. Poskytovatel je oprávněn provádět jakékoli změny Služby nebo jejího rozsahu. V takovém případě Poskytovatel informuje Klienta prostřednictvím webového rozhraní pro poskytovanou Službu. Klient je oprávněn Smlouvu vypovědět v případě jednostranných změn těchto VOP, které Klient odmítne, pokud je to dohodnuto ve Smlouvě.

9.2. Poskytovatel se zavazuje podniknout všechny kroky v rámci svých technických možností, aby zajistil funkčnost a dostupnost Služby, pokud Klient splňuje základní systémové požadavky pro Služby uvedené ve Produktové specifikaci nebo na příslušném webovém portálu. Pokud nastane nestandardní situace související s funkčností Služby, Poskytovatel postupuje zejména v souladu se Smlouvou.

9.3. Pokud Klient zjistí jakýkoli problém související s rychlostí Služby nebo její dostupností, je povinen tuto událost okamžitě oznámit Poskytovateli prostřednictvím e-mailu specifikovaného v Produktové specifikaci nebo telefonicky prostřednictvím dostupných kontaktů pro urychlení procesu řešení problémů. Klient bere v úvahu, že mohou existovat události mimo kontrolu  Poskytovatele, které mohou mít vliv na funkčnost nebo dostupnost Služby pro Uživatele (např. porucha připojení k internetu na straně Klienta, přírodní katastrofa, DOS nebo DNS útoky na technické vybavení Poskytovatele a další). Poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s takovými událostmi Klientovi.

9.4. Klient bere v úvahu a souhlasí s tím, že Poskytovatel může ze vážných důvodů dočasně přestat poskytovat Službu, zejména v případech, jako je prevence kybernetických útoků, v případě potřeby, nebo v případě vážné poruchy Služby, která je nutno vyřešit jako nezbytné vypnutí. Oznámení informující o přerušení poskytování Služby musí být Klientovi co nejdříve zasláno. Poskytovatel je povinen vytvořit odpovídající provozní a bezpečnostní opatření k minimalizaci případných poruch nebo omezení nebo úplné nedostupnosti Služby.

9.5. Poskytovatel se zavazuje, že není oprávněn poskytovat obsah uživatelských údajů žádné třetí straně. Poskytovatel dále souhlasí s tím, že nemá právo upravovat, cenzurovat nebo monitorovat jakýkoli uživatelský obsah.

9.6. Strany se dohodly na tom, že Poskytovatel nezíská vlastnické právo k datům Klienta. Klient je výlučně odpovědný za obsah dat uložených na Klientském serveru nebo na Serveru Poskytovatele.

9.7. Pro řádné poskytování Služby je nezbytné shromažďování, ukládání a zpracování následujících dat: vydané verze, identifikátor obchodu, URL instance, seznam pluginů a počet aktivních uživatelů, která Poskytovatel využívá pro identifikaci Klienta, ověření oprávnění k používání Služby a ochranu práv Poskytovatele. Akceptací těchto podmínek berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Poskytovatel je oprávněn kontrolovat pomocí vlastních prostředků, zda Službu užíváte v souladu se smlouvou o poskytování služeb, a dále s tím, aby výše uvedená data byla přenášena při komunikaci mezi Klientem a počítačovými systémy Poskytovatele.

10. Práva a povinnosti Klienta

10.1. Klient nesmí používat Službu v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

10.2. Pro získání přístupu ke Službě může Poskytovatel požadovat od Klienta některé identifikační údaje a další informace. Klient poskytne pravdivé, přesné a aktuální informace.

10.3. Na žádost Poskytovatele poskytne Klient nezbytnou součinnost při odstraňování poruch nebo provádění úprav.

10.4. Klient použije rozhraní API poskytované Poskytovatelem pouze při přístupu k Službě prostřednictvím webového rozhraní prostřednictvím aplikací nebo služeb třetích stran. Klient nesmí Služby poskytované prostřednictvím webového rozhraní využívat ani k nim přistupovat automatizovaně, například prostřednictvím skriptů, robotů, webových prohledávačů atd.

10.5. Klient je povinen uchovávat přístupové údaje v tajnosti, nikomu je nesdělit ani jinak neumožnit k nim přístup, příp. jiným způsobem neumožnit třetí osobě přístup ke svému Uživatelskému účtu. Dále je povinen v rozumně požadované míře zabezpečit svá technická zařízení tak, aby došlo k minimalizaci rizika zneužití přístupových údajů k Uživatelskému účtu Klienta.

10.6. Poruší-li Klient povinnosti uložené mu v tomto odstavci, nenese Poskytovatel jakoukoli odpovědnost za škodu, která Klientovi vznikne a Klient plně odpovídá za škodu, která vznikne Poskytovateli, příp. třetím osobám. Porušení těchto povinností dále zakládá právo Poskytovatele od této Smlouvy odstoupit. Jestliže Klient zjistí, že může dojít k zpřístupnění služby třetím osobám v důsledku úniku informací o přístupu ke Službě, neprodleně tuto skutečnost nahlásí Poskytovateli pomocí e-mailu.

10.7.Stažení softwaru je k dispozici pouze po určitou dobu. Po uplynutí této doby bude účet ke stažení automaticky vypnut. Poskytovatel  neposkytne zdrojové soubory prostřednictvím e-mailu nebo jiného kanálu, ale pouze pomocí účtu online.

11. Uživatelský účet

11.1. Klient může mít jeden nebo více Uživatelských účtů. Každý Uživatelský účet může používat pouze jeden Uživatel. Klient nemá právo nechat Uživatelský účet nastavený pro třetí stranu, pokud to není stanoveno ve Smlouvě nebo v těchto VOP. Klient není oprávněn sdílet Uživatelské účty mezi několika Uživateli. Klient má však právo kdykoli převést nepoužitý Uživatelský účet na nového uživatele.

11.2. V případě porušení čl. 11.1. těchto VOP je Poskytovatel oprávněn okamžitě ukončit Smlouvu a Klient zaplatí Poskytovateli bezdůvodné obohacení do 7 dnů od obdržení žádosti Poskytovatele o zaplacení.

12. Administrace účtu Klienta

12.1. Každý Klient si může zvolit jeden nebo více Uživatelských účtů, které nesou práva Administrátora. Administrátor může provádět následující operace:

• přidávat, upravovat a odstraňovat Uživatelské účty a nastavovat přístupová práva k těmto účtům (například přístup k sestavám, vytváření souborů atd.),

• přístup ke všem datům Klienta bez ohledu na nastavení přístupu jednotlivých Uživatelů,

• zvolit jiný Uživatelský účet, který se stává Administrátorem.

12.2. Klient nese plnou zodpovědnost za využívání Služby Uživateli, činnosti prováděné těmito Uživateli a veškerá data nahraná na Účet Klienta. Klient zajistí, aby všichni jeho Uživatelé dodržovali ustanovení těchto VOP.

13. Zakázané jednání

13.1. Klient nesmí nahrávat, odesílat ani jinak ukládat obsah na portálu Služby, který může obsahovat software virus nebo jiné soubory a programy, které mohou zničit, poškodit nebo omezit funkčnost zařízení Poskytovatele nebo jiných Klientů. Kromě toho není Klient oprávněn obsah nahrávat do Služby, jehož držení nebo distribuce jsou nezákonné, obsah, který neoprávněně zasahuje do autorských práv třetí strany nebo je součástí trestné činnosti, šíření spamu prostřednictvím Služby nebo pokusu získat přístup k Uživatelskému účtu jiného Klienta nebo Serverů Poskytovatele. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné a zakládá právo Poskytovatele na ukončení Smlouvy a právo požadovat od Klienta zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- EUR za každé porušení a případně i případné škody.

14. Ukončení Smlouvy

14.1. Smluvní vztah končí odstoupením od Smlouvy, uplynutím dohodnuté doby trávní Smlouvy, zánikem právnické osoby (Poskytovatele nebo Klienta) s likvidací, ukončením Smlouvy nebo dohodou mezi Stranami.

14.2. Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, je Klient oprávněn kdykoli ukončit Smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.

14.3. Poskytovatel je oprávněn kdykoli ukončit Smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní doba je tři měsíce a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Klientovi.

14.4. Klient je oprávněn Smlouvu vypovědět v případech uvedených v čl. 9.1. těchto VOP.

14.5. Poruší-li Klient podstatně nebo porušuje-li opakovaně své povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo Smlouvy a neodstraní-li takovéto podstatné nebo opakované porušení do 14 dnů ode dne doručení upozornění na tuto skutečnost formou doporučeného dopisu nebo ode dne odeslání e-mailové výzvy, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení Klientovi.

14.6. V případě, že Klient porušil své povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo Smlouvy zvlášť závažným způsobem, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a ukončit poskytování Služby s okamžitou účinností po zjištění takového porušení.

15. Omezení odpovědnosti za Službu

15.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková odpovědnost Poskytovatele za jakýkoli nárok vznesený na základě právního vztahu vyplývajícího ze Smlouvy a odhadované výše náhrady škody nepřekročí a je omezen na částku rovnající se maximálně zaplacené částce za poskytování Služby v předchozím kalendářním roce. Není-li možné stanovit maximální náhradu škody podle předchozí věty, maximální náhrada škody je omezena na stávající čtvrtletní poplatek za konkrétní odebírané Služby poskytované prostřednictvím webového rozhraní.

15.2. Poskytovatel nezodpovídá za nepřímé škody vyplývající z poskytování Služeb, jako například ztráty zisků, ztráty příjmů, ztráty dat, finanční nebo jakékoli nepřímé, zvláštní nebo následné škody. V případech vyšší moci smluvní strany nejsou odpovědné za porušení povinností a svých závazků vyplývajících z této Smlouvy a jakákoli nedodržení (celková nebo částečná) nebo prodlení v plnění povinností uložených touto Smlouvou nebude považováno za porušení Smlouvy. Za účelem vyšší moci se rozumí jakákoli okolnost, kdy je odpovědnost vyloučena v souladu s českým právem, mimo jiné přírodní katastrofou, válkou, změnou politické situace, která vylučuje nebo nepatřičně brání výkonu práv a povinností podle této Smlouvy nebo jakýkoli jiný podobný důvod, událost nebo skutečnost.

15.3. Uzavřením Smlouvy Klient bere na vědomí, že i při nejvyšším možném úsilí Poskytovatele je možné, že může dojít k krátkodobé nedostupnosti Služby, což je způsobeno okolnostmi mimo působnost Poskytovatele (např. selhání připojení k Internetu ). Klient proto souhlasí a zavazuje se, že všechna jeho data uložená v rámci Služby budou zálohována na jiném zeměpisném místě.

15.4. Klient používá Službu tak, jak je. Neslučitelnost s jiným softwarem, konfigurace hardwaru nebo částečná chybová funkčnost neopravňuje Klienta k zrušení Objednávky nebo k vrácení peněz.

16. Ochrana osobních údajů

16.1. Klient prohlašuje, že si je vědom svých právních povinností jako správce osobních údajů Uživatelů a klientů. Způsob a zpracování osobních údajů těchto subjektů v rámci Služby určí Klient. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za řádné plnění právních závazků Klienta jako správce osobních údajů.

16.2. Veškerá data jsou shromažďována Poskytovatelem od Klienta za účelem poskytování Služby, zlepšení kvality a zasílání pouze obchodních a marketingových oznámení. Pokud je Klient fyzickou osobou, shromažďují se tato data: jméno, příjmení, fakturační adresa, e-mail, telefonní číslo, informace o používání Služby.

16.3. Veškerá komunikace v rámci Služby jsou šifrována protokolem SSL. Klient tímto prohlašuje, že tento způsob šifrování považuje za dostatečně bezpečný.

16.4. Poskytovatel se zavazuje, že neposkytne žádné informace určené Klientem při registraci jeho Uživatelského účtu třetí osobě, pokud Klient nebude výslovně souhlasit.

16.5. Údaje o Klientovi jsou uloženy v elektronických systémech Poskytovatele po dobu trvání smluvního vztahu. Po jeho ukončení ukládá Poskytovatel údaje potřebné pouze pro dodržování povinností plynoucích z právních předpisů. Klient souhlasí s tím, že Poskytovatel bude používat jméno a logo Klienta v seznamu klientů Poskytovatele za a po dobu trvání Smlouvy, není-li s Klientem dohodnuto jinak na základě jeho pokynů nebo jeho zásad a pravidel.

17. Závěrečná ustanovení

17.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které získaly během smluvního vztahu dle Smlouvy.

17.2. Práva Klienta vyplývající ze Smlouvy a těchto VOP nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

17.3. Pro zamezení jakýchkoli pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a že uzavírají Smlouvu v rámci své obchodní činnosti.

17.4. Pokud je jakékoli ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP platné nebo neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, taková skutečnost nemá vliv na platnost, vymahatelnost nebo účinnost zbývajících ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP. V takovém případě jsou strany povinny vyvinout veškeré úsilí, aby uzavřely dodatek ke Smlouvě, čímž bude neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým ustanovením odpovídajícím původně zamýšlenému účelu.

17.5. V případě jakýchkoli kolizí ustanovení Nabídky, Produktové specifikace, Specifikace implementace Služby, Specifikace podpory Služby a VOP, platí toto pořadí přednosti dokumentů:

(i) Nabídka,

(ii) Specifikace implementací Služby,

(iii) Specifikace podpory Služby,

(iv) Produktová specifikace

(v) VOP,

(vi) zveřejněné informace.

17.6. Tyto VOP se řídí právem České republiky, člena Evropské unie. Jakýkoli spor, který vznikne v souvislosti s výkonem nebo výkladem Smlouvy nebo který smluvní strany nemohou vyřešit smírně, bude konečně vyřešen českým arbitrážním orgánem, rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky třemi rozhodci jmenovanými v souladu s pravidly tohoto rozhodčího soudu. Každá strana jmenuje jednoho rozhodce. Oba rozhodci se dohodnou na třetím rozhodci do 30 dnů. V případě, že oba rozhodci ve výše uvedené lhůtě nedosáhnou dohody o třetím rozhodci, je jmenován předsedou rozhodčího soudu. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě strany. Strany se neodvolatelně zavázaly, že nebudou zpochybňovat výkon rozhodčího nálezu v žádné jurisdikci.

17.7. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 7. 2017.

Zásady zpracování osobních údajů klientů v Easy Software s.r.o.

Vážený kliente,

dovolte nám Vás informovat o tom, jak v Easy Software (dále též jako „my“ nebo „naše společnost“), v souvislosti s nabízením, sjednáváním, poskytováním a správou produktů a služeb zpracováváme Vaše osobní údaje.

Smyslem Zásad je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Seznamte se proto, prosím, s obsahem těchto Zásad. Vaše dotazy zodpovíme v kterékoliv z našich poboček, na adrese Easy Sofware, Jugoslavských Partyzánů 34, Praha 6 16000, e-mailu info@easysoftware.com .

1. Obecné informace

Naše společnost má řadu zákonných povinností týkajících se zpracování osobních údajů klientů, které musíme dodržovat zejména s ohledem na plnění smluvních povinností, bezpečnost užívání našich produktů nebo výkon veřejné moci. V tomto ohledu bychom Vám bez poskytnutí Vašich osobních údajů své produkty a služby nemohli vůbec poskytnout. Osobní údaje klientů zpracováváme též nad rámec zákonných povinností, a to pro účely péče o Vás a naše ostatní klienty, abychom Vás mohli oslovovat s cílenou nabídkou produktů a služeb. K tomu potřebujeme získat Váš souhlas. Pokud svůj souhlas v těchto případech neudělíte, mohou být námi poskytované produkty či služby omezeny či jinak upraveny v závislosti na rozsahu údajů, které budeme oprávněni zpracovávat. O rozsahu omezení či úprav každého klienta informujeme.

Není-li výslovně uvedeno jinak, týkají se veškeré zde uvedené informace též zpracování osobních údajů potenciálních klientů, tj. osob, se kterými jsme doposud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu, či klientů bývalých. Informace zde uvedené se v přiměřeném rozsahu uplatní též na zpracování osobních údajů dalších osob, ohledně kterých má naše společnost určité povinnosti nebo s kterými je naše společnost přímo ve styku, ačkoliv s nimi nemáme smluvní vztah (např. zástupci a kontaktní osoby právnických osob).

1.1. Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

(a) Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje klientů a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;

(b) Vaše osobní údaje chráníme a zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;

(c) vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;

(d) v Easy Software dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

2. Informace o zpracování osobních údajů

2.1. Informace o správci

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost, tj. Easy Software, se sídlem Jugoslávských Partyzánů 34, PSČ 160 00, IČO: 26426269, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značkaC 81352.

2.2. Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování

2.2.1. Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

Jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje jako podmínku toho, abychom Vám mohli poskytnout svůj produkt nebo službu, případně kdy jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje získané jiným způsobem.

(a) Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely dodržení našich právních povinností, zejména

(i) plnění oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci;

(ii) splnění archivačních povinností;

(b) uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi.

(c) ochrana práv a právem chráněných zájmů, zejména pro řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů.

2.2.2. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

Jde zpravidla o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vámi poskytnuté, nebo jinak získané, osobní údaje. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, že naše společnost nebude schopna poskytnout některé produkty či služby, nebo bude nucena odůvodněným způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky poskytovaných produktů a služeb.

Na základě Vašeho souhlasu zpracovává naše společnost Vaše osobní údaje pro následující účely:

(a) péče o klienty; jde o aktivity, které nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec zpracování osobních údajů a které zahrnují následující činnosti:

(i) výzkumy trhu;

(ii) monitoring chování klientů na webových stránkách Easy Software v souvislosti s nabízenými službami (tento účel se tedy netýká pouhého získání informací o chování uživatelů navštěvujících webové stránky naši společnosti prostřednictvím cookies, které je popsáno níže v článku o Elektronických komunikačních prostředcích a mobilních aplikacích);

(b) nabízení produktů a služeb; jde zejména o šíření informací, nabízení produktů a služeb naši společnosti a dalších osob včetně nabídky produktů a služeb, které jsou konkrétně zaměřeny na individuální klienty, a to různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky (včetně elektronické pošty a zpráv zaslaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla) či telefonickým hovorem, prostřednictvím webových stránek. V určitém rozsahu je v těchto případech naše společnost oprávněna nabízet produkty a služby klientům též bez získání jejich souhlasu; pokud to vyplývá ze zákona, budete v té souvislosti upozorněni na právo vyjádřit nesouhlas s dalším nabízením produktů nebo služeb. V této souvislosti mohou být Vaše osobní údaje předávány též třetím osobám, a to za účelem šíření informací a nabízení produktů a služeb těchto třetích osob. Více podrobností o předávání je uvedeno dále v těchto Zásdách.

2.3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů klientů

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme kontaktní a identifikační údaje. Bližší informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů klientů jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto Zásad.

2.4. Způsob zpracování osobních údajů

Způsob, kterým naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování, včetně algoritmického zpracování, v informačních systémech naší společnoszo.

Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci naší společnosti a v potřebném rozsahu také třetí osoby. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost.

2.5. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům naši společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji klientů, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů klientů naší společnosti, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost.

2.5.1. V souladu s příslušnými právními předpisy je naše společnost oprávněna nebo přímo, bez Vašeho souhlasu, povinna předávat Vaše osobní údaje:

příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;

dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání našich pohledávek za klienty.

2.5.2. S Vaším souhlasem, na základě kterého jsme v příslušném rozsahu oprávněni nakládat, předáváme Vaše osobní údaje dále do sesterské společnosti Easy Software s.r.o., a to pro účely dodržování právních povinností naši společnosti, uzavření a plnění smlouvy, nabízení produktů a služeb, ochrany práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, péče o klienty a vzájemného informování.

2.6. Předávání osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a na území dalších států Evropské unie a které sdílejí stejné standardy ochrany osobních údajů jako Česká republika. Naše společnost, ani subjekty podílející se na zpracování osobních údajů klientů, nepředává osobní údaje klientů do zemí mimo Evropskou unii.

2.7. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje klientů zpracovává naše společnost pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Interně jsme však již ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů vyhodnotili obvyklou dobu využitelnosti osobních údajů, při jejímž uplynutí zvlášť pečlivě posuzujeme potřebu zpracovávat pří-slušné osobní údaje pro daný účel. V té souvislosti zároveň platí, že osobní údaje zpracovávané pro účely:

(a) plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let;

(c) nabízení produktů a služeb zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let; dochází-li v této souvislosti k předávání osobních údajů třetím osobám, určují dobu zpracování třetí osoby v souladu s platnou právní úpravou a pravidly uvedenými v těchto Zásadách;

(d) péče o klienty zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let.

2.8. Právo odvolat souhlas

V těchto Zásadách jsme se pokusili vysvětlit, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a že je pro některé účely smíme zpra-covávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste naší společnosti povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat. Připomínáme zde, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud v takovém případě odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo dokonce povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným.

Pokud neudělíte nebo odvoláte svůj souhlas, můžeme:

(a) odpovídajícím způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky svých produktů či služeb, nebo

(b) odmítnout poskytnout Vám své produkty či služby, pokud shledáme, že takový souhlas je k poskytnutí produktu či služby za daných podmínek nezbytný.

V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte se prosím na kteroukoliv pobočku, písemně na adresu Easy Software, e-mailem na info@easysoftware.com , nebo na webovém formuláři stránek Easy Software.

2.9. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje klientů získáváme zejména:

(a) od samotných klientů, a to přímo, např. při uzavírání smluv týkajících se poskytovaných produktů či služeb, anebo nepřímo, např. při využívání samotných produktů či služeb klienty či v rámci zpřístupňování informací o produktech a službách klientům např. prostřednictvím webových stránek společnosti apod.;

(b) od potenciálních zájemců o služby naši společnosti v rámci marketingových akcí a kampaní;

(c) z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů klientů.

2.10. Vaše právo žádat o přístup k osobním údajům a ochrana práv klientů

Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme. Za poskytnutí takové informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů vynaložených na poskytnutí této informace.Pokud zjistíte nebo se domníváte, že naše společnost či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete:

(a) od naši společnost či třetí osoby, která se podílí na zpracování údajů, požadovat vysvětlení;

(b) požadovat, aby byl odstraněn závadný stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění osobních údajů; v případě potřeby bude provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.

Pokud Vaši žádost shledáme jako opodstatněnou, naše společnost či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, neprodleně a bezplatně závadný stav odstraní.

2.11. Easy Sofware jako zpracovatel osobních údajů

V určitých případech nakládá naše společnost s osobními údaji klientů též z pověření jiné osoby (jiného správce). Jde na příklad o spolupráci s Easy Software s.r.o., zprostředkování produktů či služeb třetích subjektů nebo spolupráci s třetími subjekty. Pro bližší informace je vždy nutné kontaktovat konkrétního správce osobních údajů, není-li poskytnutím informací v konkrétním případě pověřena naše společnost.

2.12. Elektronické komunikační prostředky a mobilní aplikace

Naše společnost v rámci péče o klienty rozvíjí technologie tak, abyste pro využívání našich produktů a služeb mohli využívat moderní elektronické komunikační prostředky a mobilní aplikace. Jde zejména o služby spojené s užíváním internetu, s užíváním sociálních sítí a různých mobilních aplikací.

Sociální sítě. Můžete nás také oslovit prostřednictvím různých sociálních sítí. Tyto komunikační kanály používáme hlavně jako marketingové nástroje, aktuálně přes ně nedochází k poskytování našich produktů a služeb.

Cookies. Při poskytování svých produktů a služeb využíváme také cookies, což jsou malé textové soubory, které se ukládají na počítač uživatele při prvním načtení webové stránky. Díky těmto souborům můžeme snadněji identifikovat způsob, jakým návštěvníci s obsahem našich webových stránek pracují. To nám pomáhá komunikovat vstřícněji s návštěvníky našich webových stránek, případně efektivněji zacílit náš marketing. Bližší informace o cookies najdete na našich webových stránkách.

2.13. Zásady

Tyto Zásady jsou platné a účinné ke dni 25.5.2018. Aktuální znění Zásad je uveřejněno na webových stránkách našich produktů a současně je dostupné na našich pobočkách.

Příloha č. 1 – Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Identifikační údaje – zahrnují údaje, kterými jsou především jméno, příjmení, e-mail, telefon, zaměstnavatel či zastupovaná firma; u klienta fyzické osoby – podnikatele také IČ a DIČ. Dalšími možnými identifikačními údaji jsou například údaj o IP adrese užívaného počítače a soubory specifických autentizačních údajů, na jejichž použití se dohodneme.

Kontaktní údaje – jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa či jiné obdobné kontaktní údaje. Dalšími možnými identifikačními údaji jsou například údaj o IP adrese užívaného počítače a soubory specifických autentizačních údajů, na jejichž použití se dohodneme.

V případě, že vezmete podanou žádost o poskytnutí produktu či služby zpět, zpracujeme kromě údajů Vámi poskytnutých do doby zpětvzetí i datum zpětvzetí žádosti.

Údaje vznikající plněním závazků ze smluv - v závislosti na povaze poskytovaného produktu či služby zpracováváme údaje týkající se poskytovaného produktu či služby. V této kategorii dochází ke zpracování osobních údajů, jakými jsou například doba trvání smlouvy, zakoupené produkty a služby .

Osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním našich produktů či služeb - jedná se o osobní údaje získané při naší vzájemné interakci. Jde zejména o:

(i) údaje, jež slouží k zajištění bezpečnosti komunikace,

(ii) záznamy Vámi preferovaného jazyka pro komunikaci, o projeveném zájmu o produkt či službu nebo o Vašich specifických požadavcích, které nám byly sděleny.

Implementační služby

1. Obecné podmínky

Všechny meeting jsou prováděny virtuálně za pomoci nástrojů k tomu určených. Všichni účastníci by se měli zúčastnit individualně a být vybaveni sluchátky.
Všechny předdefinované balíčky služeb mají pevně stanovený počet MD (člověkodnů). Easy Project konzultanti mohou na základě požadavku poskytnout report i jejich užití.
Pokud není stanoveno jinak, implementace je společně se všemi dokumenty dodána v českém jazyce.

2. Obecná ustanovení

2.1. Nové verze aplikace

Aplikaci pro Vás neustále vyvíjíme a vylepšujeme. Vydávání nových verzí probíhá v následujících cyklech:

 • Nová verze vychází každé tři měsíce
 • Měsíc před vydáním nové verze je ukončen vývoj do připravované verze a probíhá testování.
 • Opravy případných chyb vydáváme jednou za 14 dní.

Vaše náměty do vývoje budou aplikovány, pokud budou prospěšné pro většinu našich klientů a budou v souladu se strategií vývoje produktu. Naším cílem je usnadnit řízení projektů.

2.2. Proces spolupráce

Budeme vděčni za otevřenou komunikaci. Vstupujeme do společného procesu zavedení nového software do Vaší firmy. Bude pro nás vzájemně prospěšné, když se včas a otevřeně budeme informovat o všech důležitých skutečnostech
Komunikace probíhá emailem, vzdálenými schůzkami, telefonicky a osobními schůzkami. Pro úspěšné doručení implementace je potřeba oboustranná operativní komunikace, kdy každá strana rychle reaguje na kontakt protistrany. Z naší strany můžete počítat s reakcí obvykle v rámci dvou pracovních dnů.
V rámci implementace bude konzultant spolupracovat s dalšími interními odděleními. Pro řešení situací nesouvisejících s implementací o Vás bude pečovat náš Support. Pokud bude v rámci implementace potřeba zásah na serveru klienta či jiné poradenství týkající se serverové části aplikace, přejde tato komunikace na naše serverové specialisty. Pokud by došlo k situaci, že se o Vás Support či serveroví specialisté nestarají podle Vašich představ, určitě dejte vědět svému konzultantovi. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá.

2.3. Předplacené člověkodny (MD, man-day), informování klienta o čerpání

V úvodní tabulce tohoto protokolu je v poli „Délka“ vyznačeno, kolik máte předplacených implementačních člověkodnů (MD). Obvykle probíhá implementace vzdáleně. Pokud byste měli zájem o osobní schůzky, je možné v rámci předplacených MD uspořádat osobní setkání v místě sídla firmy Easy Software. Pokud byste měli zájem o osobní schůzky u Vás, je možné náklady na cestu a čas strávený na cestě též čerpat z fondu předplacených implementačních MD nebo je možné se na tomto dohodnout s obchodníkem a platit cestovní náklady. Účtování cesty ke klientovi je buď placeno zvláštní fakturou, nebo čerpáno z impl. hodin - platí se celá doba strávená na cestě. Předplacené konzultační hodiny musí být vyčerpány během 6 měsíců od prvního kontaktu s konzultantem.

Informování o čerpání předplacených člověkodnů (MD) probíhá přibližně v polovině vyčerpaného času a cca pět hodin před vyčerpáním předplaceného času spolu s návrhem možností, jak si budete přát poslední hodiny použít.

V rámci odhadu počtu implementačních MD je kalkulováno s těmito aktivitami. Suma času stráveného těmito aktivitami odpovídá počtu předplacených MD (člověkodnů). Nejnižší částka, kterou účtujeme je 0,25 hodiny.

 • Úvodní analýza (obvykle 1 – 2 hod)
 • Úvodní vzdálená schůzka (obvykle 0,5 – 1 hod)
 • Nastavování aplikace podle Vašich požadavků (časová náročnost odpovídá náročnosti požadavků)
 • Školení (minimálně 2 – 4 hod)
 • Dodatečné požadavky na nastavení
 • Podpora při implementaci a testování aplikace (emailová, telefonická)

Čerpání implementačních MD (člověkodnů) je v rámci těchto činností:

 • Čas konzultanta strávený s prací na Vaší implementaci, nastavování Vaší aplikace
 • Analýza Vašich požadavků
 • Interní konzultace řešení Vašich požadavků
 • Konzultace na požadavek
 • Příprava různých scénářů řešení Vašich požadavků
 • Vypracování a aktualizace implementačního protokolu
 • Implementační schůzky a telefonáty
 • Školení uživatelů a administrátorů
 • Emailová komunikace s konzultantem
 • Organizace, domlouvání a plánování schůzek
 • Koordinace interních oddělení v rámci různých kompetencí při poskytování služeb (Support, serveroví specialisté)
 • Čas konzultanta na cestě k Vám (pokud není hrazeno zvlášť, viz první odstavec této kapitoly)
 • Vedení a organizace implementačního projektu
 • Pokud je určité chování nahlášeno jako chyba, ale jde o nevhodné nastavení, je čas konzultanta strávený s analýzou tohoto požadavku čerpán z implementačních MD (člověkodnů).
 • Práce serverových specialistů na Vašem serveru
 • Práce serverových specialistů na Vašich požadavcích

V rámci implementačních MD (člověkodnů) nejsou čerpány MD na tyto činnosti:

 • Práce oddělení Support
 • Administrativa případných chyb aplikace.

2.4. Navyšování fondu implementačních MD (člověkodnů)

Navýšení fondu implementačních MD je možné vždy až po Vašem odsouhlasení. Navýšení počtu implementačních MD je možné zejména z těchto důvodů:

 • Původní odhad potřebných implementačních MD se po úvodní detailní analýze ukáže jako nedostatečný. Konzultant Vám předá zpřesněný odhad jednotlivých implementačních činností, ze kterého je patrné, u jakých aktivit je potřeba původní odhad navýšit.
 • Pokud chcete být informován o čerpání implementačních MD nad rámec uvedený v odstavci výše.
 • Požadavky není možné nastavit v rámci standardní verze aplikace a je požadován vývoj na míru.
 • V odhadovaných implementačních MD nebyla zohledněna podpora na Vašem serveru a tato podpora je požadována.
 • Je požadováno školení nad běžný rámec a toto nebylo zohledněno v původním odhadu.
 • Pokud se v průběhu implementace zjistí, že počet předplacených MD nebude stačit na zpracování všech Vašich požadavků.

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.