cs
Jazyk
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Machine translation
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • no
 • pl
 • tr

Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 5

Ke smlouvě o poskytování služeb

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Poskytovatelem a vymezují závazná pravidla a podmínky poskytování Služeb a Produktů a užívání Služeb a Produktů. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem služby a Zákazníkem. 

1.2. Níže uvedené definice mají pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek následující význam: 

 • VOP – znamená tyto všeobecné obchodní podmínky. 
 • Smlouva – znamená smlouvu uzavřenou mezi Zákazníkem a Poskytovatelem obvykle podpisem závazné objednávky. 
 • Zákazník – fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která uzavře Smlouvu s Poskytovatelem. 
 • Server Zákazníka – server a další HW vybavení, které není ve vlastnictví, správě nebo pod kontrolou Poskytovatele. 
 • Poskytovatel – znamená společnost [Easy Software Ltd., se sídlem Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX London, IČO: 08960980/, se kterou byla uzavřena Smlouva]. 
 • Produkt – znamená jakoukoli službu nebo její část poskytovanou pod určitou značkou Poskytovatele na základě jeho zásad pro používání značky. Zákazník kupuje Produkt TAK, JAK JE. Podpora a další Služby jsou poskytovány samostatně. 
 • Ceník – znamená dokument nebo webovou stránku, která stanoví cenu Služby a/nebo Produktu, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. 
 • Specifikace Služby Implementace – znamená podmínky implementace stanovené Poskytovatelem a/nebo individualizované Zákazníkem v souladu se Smlouvou. Pokud si Zákazník nezakoupil Implementační službu nebo pokud to není výslovně uvedeno, není v ceně Produktu zahrnuta žádná garantovaná Implementační služba. 
 • Specifikace Služby Podpory - znamená podmínky podpory stanovené Poskytovatelem a/nebo individualizované Zákazníkem v souladu se Smlouvou. Pokud si Zákazník nezakoupil Službu Podpory nebo pokud to není výslovně uvedeno, není v ceně Produktu zahrnuta žádná garantovaná Služba Podpory. 
 • Služba – znamená konkrétní Službu poskytovanou Poskytovatelem Zákazníkovi na základě Smlouvy, která může zahrnovat licenci ke Službě, údržbu Služby, podporu Služby a další související služby v rozsahu sjednaném ve Smlouvě a/nebo poskytované prostřednictvím příslušného Produktu. 
 • Zkušební verze Služby – znamená zkušební verzi Služby, která je Zákazníkovi poskytnuta bezplatně a v omezeném rozsahu. 
 • Správce – osoba určená Zákazníkem pro správu jeho Uživatelského účtu. 
 • Uživatel – fyzická osoba, která pracuje pro Zákazníka (jako jeho zaměstnanec, společník, jednatel, osoba dlouhodobě spolupracující s Zákazníkem na základě smlouvy o poskytování právních služeb), které Zákazník zřídí Uživatelský účet. 
 • Uživatelský účet – znamená uživatelský účet s jedinečným přístupovým kódem a heslem. 
 • Systém zabezpečení dat – dokument popisující metody zabezpečení dat uložených v aplikaci Služby. 
 • Smluvní strany – společně Zákazník a Poskytovatel. 

2. Způsoby přijetí VOP 

2.1. Služba je Zákazníkovi poskytována na základě uzavřené Smlouvy. 

2.2. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

2.3. Smlouva se uzavírá: 

a) v den podpisu oběma stranami (zejména u všech Služeb nabízených s vlastním nastavením); 

b) online prostřednictvím akceptace (přijetí) přes webové rozhraní (zejména u mimoburzovních Služeb zpoplatněných výhradně Ceníkem) s tím, že účinnost Smlouvy je odložena do okamžiku řádného uhrazení ceny za Službu (v případě bankovního převodu, do okamžiku kdy je částka odpovídající ceně za Služby připsána na bankovní účet Poskytovatele) ve výši uvedené v prvním zúčtovacím období ze strany Zákazníka. 

2.4. Bod 2.3 se nepoužije, pokud bude Zákazník používat Zkušební verzi Služby, v takovém případě se Smlouva uzavírá za podmínek stanovených v článku 4 těchto VOP. 

3. Poskytování Služby

3.1. Poskytovatel provozuje Službu na internetové adrese uvedené ve specifikaci Produktu a jejích subdoménách nebo na Serverech Zákazníka v souladu se Smlouvou a technickými specifikacemi uvedenými ve specifikaci Produktu. 

3.2. Rozsah Služeb je definován ve specifikaci Produktu, která je přílohou Smlouvy. Specifikace Produktu může rozsah jednotlivých (dílčích) Služeb z hlediska jejich obsahu a způsobu aktivace vymezit podrobněji. 

3.3. Některé aspekty Služby mohou být poskytovány buď s pomocí třetích stran odlišných od Poskytovatele, nebo přímo těmito stranami. V takovém případě se používání řešení třetí strany řídí specifickými podmínkami této třetí strany a používáním tohoto řešení bere Zákazník na vědomí závaznost těchto podmínek. V současné době je v rámci Služby využívána zejména služba OpenAI API, kterou využívá přímo Zákazník; z tohoto důvodu se na veškeré výstupy generované službami OpenAI a jejich využívání vztahují následující podmínky - https://openai.com/policies/eu-terms-of-use/. Úplný seznam všech zapojených poskytovatelů třetích stran však bude Zákazníkovi poskytnut na vyžádání bez zbytečného odkladu. Úplný seznam softwaru třetích stran používaného přímo v on- premise verzi Služby lze rovněž nalézt v kořenové složce Služby; platí příslušné současné licence a jejich omezení. Zákazník bere na vědomí, že jakoukoli odpovědnost vyplývající z použití takového řešení třetí strany nese Zákazník a/nebo třetí strana, jak může být definováno v příslušných podmínkách a/nebo licencích. Zákazník bere na vědomí, že třetí strany zapojené do poskytování Služby se mohou v průběhu poskytování Služby měnit a že zapojením/používáním řešení třetích stran integrovaných nebo jinak poskytovaných se Službou Zákazník souhlasí s tím, že se bude řídit podmínkami těchto třetích stran a jejich příslušnými zásadami ochrany osobních údajů. Na základě těchto podmínek mohou být údaje Zákazníka uloženy na serverech třetí strany za jejích vlastních podmínek a zásad ochrany osobních údajů. 

 

4. Zkušební verze Služby 

4.1. Před uzavřením Smlouvy může Poskytovatel umožnit Zákazníkovi prostřednictvím webové domény nebo na Serverech Zákazníka Zkušební verzi Služby v rozsahu stanoveném Poskytovatelem. 

4.2. Vyplněním registračního formuláře na webové stránce uvedené ve specifikaci Produktu Zákazník souhlasí s podmínkami poskytování Zkušební verze Služby, které se řídí článkem 4, článkem 7 a články 9 až 17 těchto VOP s výjimkou bodu 10.7. Podmínky tohoto článku 4 mají přednost před rozpornými podmínkami uvedenými v následujících článcích, pokud jde o Zkušební verzi Služby. 

4.3. Zkušební verze Služby je Zákazníkovi poskytována po dobu uvedenou ve specifikaci Produktu, pokud Poskytovatel nerozhodne jinak. 

4.4. Zákazník využívající Zkušební verzi Služby je oprávněn ukládat data, avšak pouze za účelem ověření funkčnosti systému. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za dostupnost a uchování dat uložených Zákazníkem při použití Zkušební verze Služby. 

4.5. Před ukončením platnosti Zkušební verze Služby umožní Poskytovatel Zákazníkovi přechod na placenou verzi Služby a poskytne mu nezávazné platební údaje. Zaplacením ceny se Služba aktivuje ve sjednaném rozsahu a data uložená Zákazníkem ve Zkušební verzi Služby se přenesou do placené verze Služby. V případě, že Zákazník nevyužije možnosti převodu do placené verze Služby, končí poskytování Zkušební verze Služby uplynutím doby, na kterou byla Zkušební verze Služby Zákazníkovi poskytnuta. 

4.6. Zákazník bere na vědomí, že data uložená Zákazníkem ve Zkušební verzi Služby budou po uplynutí doby, na kterou byla Zkušební verze Služby poskytnuta, nenávratně vymazána. O blížícím se ukončení platnosti Zkušební verze Služby a vymazání dat po jejím ukončení bude Zákazník informován e-mailem nebo prostřednictvím internetové domény Zkušební verze Služby. 

5. Doba poskytování Služby 

5.1. Ve Smlouvě je uvedeno, zda byla uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou. Není-li ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak, je Smlouva uzavřena na dobu určitou, která odpovídá modelu předplatného a délce tohoto předplatného, tj. v případě předplatného na 12 měsíců je doba trvání Smlouvy 12 měsíců s automatickým prodloužení jak je definováno v čl. 8 níže. 

6. Cena

6.1. Ceny za Služby jsou stanoveny podle nabídky nebo Ceníku. Zákazník přitom bere na vědomí a souhlasí s tím, že Ceník může být ze strany Poskytovatele jednostranně změněn stejným způsobem jako tyto VOP. Není-li ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak, skládá se Cena za Služby z následujících samostatných položek nebo jejich kombinace: 

(a) pevná cena za přístup ke Službám (např. trvalá licence; dále jen "pevná cena"), která je stanovena vždy na příslušné časové období a s ohledem na konkrétní podmínky Služby (např. 5 Uživatelů, 3 produkční prostředí, verze X.Y atd.) a která je jednorázového charakteru s požadovanou zálohovou platbou; 

(b) pravidelnou cenu za přístup ke Službám (dále jen "předplatné"), která je rovněž vždy stanovena na příslušné časové období a s ohledem na konkrétní podmínky Služby (např. 5 Uživatelů, 3 produkční prostředí atd.), avšak placená měsíčně nebo ročně; 

(c) cena v time&material režimu za jakékoli Služby, které jsou založeny na kritériích, jež se mění v jednotlivých opakujících se/fakturačních obdobích (např. využití dat, ad-hoc služba podpory, ad-hoc vývoj atd.; "time&material režim"). Služby v time&material se platí měsíčně nebo ročně.  

6.2. Pro vyloučení pochybností, jak pevná cena, tak předplatné mohou zaručovat buď pouze přístup k určitému Produktu nebo licenci a/nebo určitému balíčku garantovaných Služeb. Dále platí, že jak Služba poskytovaná v rámci předplatného, tak v time&material režimu se určuje metodou „high-water mark“, tj. podle nejvyššího stavu užití dosaženého v příslušném období. 

6.3. Zákazník je povinen uhradit cenu za užívání Služby na základě doručených daňových dokladů (faktur) vystavených Poskytovatelem. U Služeb s pevnou cenou je vystavena zálohová faktura na úhradu předplacených Služeb a skutečná faktura doručena bez zbytečného odkladu po úhradě ze strany Zákazníka. Předplatné a Služby v time&material režimu jsou hrazeny zálohově a faktura je vystavena a doručena Zákazníkovi do 5 pracovních dnů po skončení každého příslušného období. 

6.4. Debetní/kreditní karta a/nebo jiný on-line způsob platby použitý Zákazníkem při registraci k využívání Služby (i) poskytované prostřednictvím webového rozhraní a (ii) poskytované na základě předplatného bude automaticky stržen po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy se Zákazník k využívání Služby přihlásil. V takovém případě je faktura vystavena bezprostředně po zaúčtování takové platby. 

6.5. Pokud není výslovně ujednáno jinak, lze takový debetní/kreditní a/nebo jiný způsob online platby použít k účtování za poskytované Služby na základě předplatného i time&material režimu. 

6.6. Pokud se chce Zákazník vyhnout účtování poplatků za Službu v režimu předplatného, musí předplatné zrušit tři dny před automatickým obnovením používání Služby. Poskytovatel doporučuje ověřit si u společnosti vydávající předplacené karty nebo u banky, zda je opakované účtování možné. 

6.7. Faktury budou vystavovány v elektronické podobě. Zákazník souhlasí s elektronickým vystavováním faktur i s tím, že tyto faktury budou Zákazníkovi doručovány elektronickými prostředky. 

6.8. Zákazník může změnit svůj režim předplatného online jednoduchým přihlášením do zákaznické zóny a změnou nebo zrušením příslušné možnosti. Pokud Zákazník zruší své předplatné alespoň tři dny před datem obnovení podle bodu 6.6 výše, jeho předplatné se zastaví na konci aktuálního zúčtovacího cyklu. 

6.9. Poskytovatel nevrací ŽÁDNÉ peníze za Služby, Služby podpory a/nebo jakékoli jiné služby poskytované na základě Smlouvy a těchto VOP, pokud byly poskytnuty před zrušením těchto Služeb ze strany Zákazníka. Zrušení objednávky po přijetí platby je možné po dohodě, pokud objednaná Služba nebyla využita nebo nebyl proveden žádný pokus o stažení. Pokud byl pokus o stažení proveden, nedojde k žádnému jednání a Zákazník nemá nárok na žádné náhrady, slevy ani jiné peněžní kompenzace. Pokud byly předplacené Služby předplaceny na dobu přesahující skutečnou dobu užívání, budou sjednány podmínky takového vrácení. 

7. Licenční podmínky

7.1. Zákazník bere na vědomí, že veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví ke Službě náleží Poskytovateli a/nebo třetím osobám, jejichž díla byla do Služby začleněna a/nebo jsou se Službou společně užívána. Zákazník je proto povinen užívat Službu pouze v rozsahu poskytnuté licence a s ohledem na dílčí části Služby upravené licencemi třetích stran pouze v rozsahu těchto licencí třetích stran. 

7.2. Pokud se na příslušné části Služby nevztahují zvláštní ustanovení uvedená v tomto článku a bez jakéhokoli vlivu na podmínky příslušného softwaru třetích stran použitého v Produktech, získává Zákazník uzavřením Smlouvy nevýhradní licenci ke Službě (pro části, které nejsou licencovány za jiných podmínek) pro jednoho nebo více Uživatelů v závislosti na počtu zřízených Uživatelských účtů Poskytovatelem. Tato licence je pak udělena na časově omezenou dobu odpovídající době trvání této Smlouvy; je osobně omezena počtem Uživatelů, pro které byla Služba zakoupena a/nebo jinak licencována Zákazníkovi; a je omezena počtem prostředí stanovených Smlouvou. Licence však není územně omezena s výjimkou oblastí, regionů a/nebo zemí, které jsou zařazeny na sankční seznam Spojených států amerických, Spojeného království, České republiky a/nebo Evropské unie.  

7.3. Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele poskytnout nebo postoupit licenci či podlicenci třetí osobě; omezení stanovené licencemi třetích stran tím nejsou dotčeny. Aniž by byly dotčeny zvláštní ustanovení licencí třetích stran není Zákazník rovněž oprávněn Službu (jako celek) pronajímat nebo jinak zpřístupňovat, a to jak bezplatně, tak za úplatu, třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. 

7.4. Licence zahrnuje aktualizace a/nebo úpravy Služeb prováděné Poskytovatelem v budoucnu, pokud jsou Služby poskytovány na základě předplatného a všechny příslušné licenční a jiné poplatky jsou plně uhrazeny za období, ve kterém jsou tyto aktualizace a/nebo úpravy vydány. Pokud byla poskytnuta časově neomezená licence nebo jsou aktualizace/úpravy vydány po skončení zcela uhrazeného období, licence podle oddílu 7.2 a 7.8 je omezena na původně poskytnutou verzi Služeb a nevztahuje se na aktualizace/úpravy, pokud není ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. 

7.5. V případě, že je Služba poskytována na Serveru Zákazníka, je Zákazník oprávněn stáhnout si zdrojový kód Produktu. V případě, že je Služba poskytována prostřednictvím webového rozhraní, pak Zákazník není oprávněn získat zdrojový kód Služby, ani jej prohlížet, upravovat či do něj jakkoli zasahovat. Dále v takovém případě, kdy je Služba poskytována prostřednictvím webového rozhraní (tj. jako SaaS), není Zákazníkovi poskytnuta licence ve smyslu tohoto článku 7 těchto VOP, ale pouze právo na přístup ke Službě v rozsahu Uživatelského rozhraní přístupného Zákazníkovi. 

7.6. Zákazník není oprávněn začlenit Službu (jako celek) do jiného programového vybavení bez předchozího písemného oznámení Poskytovateli. 

7.7. Software Poskytovatele a softwarová rozšíření založená na projektu Redmine jsou šířena pod licencí GNU/GPL 2. Veškerá softwarová rozšíření založená na jiných open-source projektech jsou obvykle šířena pod příslušnou licencí (např. Apache 2.0, MIT apod.), leda taková licence výslovně umožňuje kombinaci děl s díly licencovanými podle podmínek ESCL, v takovém případě se na takový software třetích stran vztahuje následující bod 7.8 ve stejném rozsahu. Viz upozornění na autorská práva přítomné v kořenové složce on-premise softwarových produktů.  

7.8. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny obrázky, kaskádové styly a obsažený JavaScript, řešení Easy AI, jakož i veškerý software, který není vytvořen ani odvozen od softwaru s licencí GNU/GPL2 (včetně Redmine), jinou copyleftovou nebo jinak nekompatibilní licencí, ani není vytvořen a používán jako nedílná a neoddělitelná součást softwaru (ve smyslu zdrojových kódů těchto počítačových programů používaných společně mimo rámec pouhé mere aggregate doktríny), uvolněny pod licencí Easy Software Commercial License ("ESCL"). Aby se předešlo pochybnostem, tyto prvky licencované pod ESCL (i) nejsou kompilovány společně se softwarem GNU/GPL a jsou zasílány nezávisle na kódu GPL, (ii) plně vyhovují mere aggregate doktríně a jako takové (iii) nejsou považovány za kombinované dílo se softwarem GNU/GPL ani dílo odvozené z tohoto software. Podmínky ESCL lze nalézt na adrese https://www.easyredmine.com/license. 

Zákazníkovi je poskytnuta nevýhradní licence k jakýmkoli prvkům (jak jsou definovány v ESCL) za podmínek ESCL v jeho poslední aktualizované verzi k okamžiku poskytnutí licence. 

7.9. Smluvní strany ujednaly, že neoprávněné šíření nebo zpřístupnění Prvků (ve smyslu ESCL), jakož i částí Služby licencovaných dle bodu 7.2 výše, třetí osobě jakýmkoli způsobem bez předchozího souhlasu Poskytovatele, jakož i obcházení jakýchkoli práv poskytnutých Zákazníkovi přímo prostřednictvím webového rozhraní Služby, opravňuje Poskytovatele k uplatnění smluvní pokuty ve výši 250 000 EUR za každé jednotlivé porušení licence (vč. ESCL) za každý měsíc, kdy takové porušení trvá. 

7.10. Nic v tomto článku ani v ESCL nezakazuje Zákazníkovi stáhnout a nainstalovat Prvky na více různých serverech za účelem dosažení vysoké dostupnosti, distribuce výkonu, testovacího prostředí nebo rozdělení Softwaru do samostatných agend, pokud takové jednání není použito k obcházení skutečného rozsahu sjednané licence, zejména sjednaného limitu Uživatelů a prostředí. 

 

8. Platební podmínky

8.1. Fakturační období pro Smlouvu uzavřenou na základě předplatného, jakož i s ohledem na všechny Služby time&material režimu (pokud jsou sjednány), je definované opakující se období (kalendářní měsíc/rok) a Smlouva se sjednává na dobu určitou s automatickým prodloužení dle bodu 8.5 níže, pokud není ujednáno jinak. Platba je automaticky účtována prostřednictvím zvoleného způsobu platby a faktura je Zákazníkovi zaslána bez zbytečného odkladu poté, co byla tato platba Poskytovatelem přijata. Pokud platba nemůže být z jakéhokoli důvodu automaticky stržena, vystaví Poskytovatel fakturu obdobně podle bodu 8.2 níže a Zákazník je povinen takovou fakturu ve stejných lhůtách uhradit. 

8.2. V případě, že je Smlouva uzavřena na dobu určitou (s pevnou cenou/bez předplatného), může Poskytovatel před uplynutím této doby zaslat Zákazníkovi nezávaznou platební informaci k úhradě za následující (stejně dlouhé) období. Poskytovatel vystaví faktury se splatností 14 kalendářních dnů za poskytnuté Služby prostřednictvím webového rozhraní nebo e-mailu, není-li v Cenové nabídce uvedeno jinak. 

8.3. Pokud je Zákazník v prodlení s jakoukoli platbou za on-premise Služby, Smlouva automaticky zaniká a práva a povinnosti obou stran zanikají okamžikem takového prodlení. V případě prodlení s úhradou ceny za předplacenou Službu nebo Službu v time&material režimu (vč. "fiktivní" předplacené Služby ve smyslu bodu 14.9 těchto VOP) má Poskytovatel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. V případě prodlení Zákazníka s jakoukoli platbou je Poskytovatel rovněž oprávněn pozastavit nebo omezit poskytování Služby až do úplného uhrazení dluhu. Po dobu pozastavení nebo omezení poskytování Služby je Zákazník nadále povinen hradit cenu dle dodaných daňových dokladů. Opakované prodlení s úhradou ze strany Zákazníka je považováno za podstatné porušení Smlouvy opravňující Poskytovatele k výpovědi Smlouvy z důvodu uvedeného v článku 14 níže. 

8.4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že jakákoli Služba spočívající v poskytování podpory nebo jiných poradenských a technických služeb, která je prodávána jako balíček za pevnou cenu (např. balíček 10 MD služeb podpory), musí být využita ve lhůtě šesti (6) měsíců ode dne nákupu (tj. ode dne platby ze strany Zákazníka). Zákazník dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že jakákoli taková Služba nevyužitá v tomto šestiměsíčním období zaniká a propadá a Zákazník nemá nárok na vrácení peněz, dobropis nebo jinou kompenzaci za nevyužitou část příslušné Služby. 

8.5. Souhlasem s VOP při nákupu se automaticky přihlašujete k automatickému obnovení předplatného. Vaše předplatné bude automaticky obnoveno na konci každého období předplatného na základě období předplatného, které jste si vybrali při nákupu. Na začátku každého zúčtovacího období vašeho předplatného vám bude účtována sazba uvedená při nákupu (plus příslušné daně, například daň z přidané hodnoty, pokud uvedená sazba nezahrnuje DPH) prostřednictvím způsobu fakturace, který jste nám poskytli. Ujistěte se prosím, že vaše fakturační údaje jsou správné, aby nedošlo k zániku předplatného. 

Zakoupením předplatného souhlasíte s tím, že výše uvedené poplatky za předplatné budou opakovaně účtovány z karty v souboru, dokud předplatné nezrušíte. 

Předplatné je nepřetržité a automaticky se obnovuje, pokud jej nezrušíte nebo pokud nezrušíme váš účet. Chcete-li zrušit předplatné, zašlete e-mail s předmětem "Zrušit automatické obnovení předplatného" na adresu salesadmin@easysoftware.com . Ceny a podmínky předplatného se mohou kdykoli změnit. Cena a podmínky platné při prvním nákupu nebo při posledním obnovení předplatného zůstávají v platnosti po dobu trvání daného období předplatného, ale na obnovení nebo nové předplatné se mohou vztahovat nové ceny a podmínky. Poskytovatel vás na jakoukoli změnu ceny nebo podmínek upozorní v přiměřené lhůtě před tím, než vstoupí v platnost. 

Pokud si nepřejete obnovit předplatné za těchto nových cen nebo podmínek, můžete předplatné zrušit, jak je popsáno výše.


9. Práva a povinnosti Poskytovatele

9.1. Poskytovatel je oprávněn provádět jakékoli změny Služby nebo jejího rozsahu. V takovém případě Poskytovatel informuje Zákazníka prostřednictvím webového rozhraní vztahujícího se k poskytované Službě. Dále v případě změn právního a regulačního rámce, oborových standardů, souvisejících nákladů Poskytovatele, změn tržních zvyklostí, změn ovlivňujících podmínky na příslušném trhu nebo jakýchkoli jiných změn, které by měly vliv na poskytování Služby, můžeme kdykoli změnit, zrušit nebo doplnit tyto VOP (dále jen "Změna"), a to oznámením takové Změny zveřejněním revidované verze těchto VOP na Webových stránkách a oznámením Zákazníkovi prostřednictvím e-mailu i prostřednictvím rozhraní souvisejícího s poskytovanou Službou, a to nejméně 14 dní před nabytím účinnosti Změny. Po takovém oznámení jakékoli Změny Zákazníkovi a nevyjádření se Zákazníka k takové Změně ve výše uvedené lhůtě se má za to, že Zákazník se Změnou souhlasí. Oznámení se neuplatní v případě, že je Změna vyžadována zákonem, soudním příkazem, týká se výhradně přidání nové služby, dodatečných funkcí ke stávající Službě nebo jiné Změny, která nesnižuje práva Zákazníka ani nezvyšuje jeho povinnosti. V takových případech bude Změna provedena bez předchozího oznámení Zákazníkovi a bude účinná okamžitě. Pokud Zákazník ve výše uvedené lhůtě vznese proti Změně VOP námitky, je oprávněn Smlouvu vypovědět. V každém případě může Zákazník Změnu buď přijmout (případně právní fikcí v důsledku nevyjádření námitky), nebo Smlouvu ve výše uvedené lhůtě zcela vypovědět. 

9.2. Poskytovatel se zavazuje, že v rámci svých technických možností učiní veškeré kroky k zajištění funkčnosti a dostupnosti Služby, pokud Zákazník splňuje základní systémové požadavky na Službu uvedené ve specifikaci Produktu nebo na Hardware and software requirements for the server solution - Easy Redmine. Pokud nastane nestandardní situace související s funkčností Služby, postupuje Poskytovatel zejména v souladu se Smlouvou. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ani nenabízí žádnou záruku ve vztahu ke Službě. Služba je poskytována "tak, jak je", se všemi vadami, nedostatky, chybami a omyly. Poskytovatel výslovně vylučuje veškeré záruky, mimo jiné včetně jakýchkoli předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušování práv třetích osob. Žádné rady ani informace, ať už ústní nebo písemné, které Zákazník získá od Poskytovatele, nezakládají žádnou záruku, která není výslovně definována ve Smlouvě. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Službu používá výhradně na vlastní riziko; první věta tohoto bodu 9.2 a bod 9.5 platí bez ohledu na výše uvedené odmítnutí odpovědnosti. Používáním Služby Zákazník souhlasí s tím, že se na něj budou vztahovat podmínky tohoto ustanovení o zákazu záruky. 

9.3. Za základní systémové požadavky pro správný běh Služby se považuje také prostředí serveru a definovaný technický stack v nejnovější verzi, kterou vydal dodavatel serveru. Pokud Zákazník nesplňuje požadavky uvedené v bodě 9.2, 9.3 a/nebo specifikaci Produktu, Poskytovatel nemůže garantovat funkčnost Služby. Totéž platí pro úpravy, přičemž Poskytovatel rovněž nemůže zaručit, že Služba bude fungovat i s úpravami provedenými Zákazníkem. Zákazník jako takový zbavuje Poskytovatele jakékoli odpovědnosti nebo jakýchkoli nároků vyplývajících z toho, že Služba nebude moci řádně fungovat z důvodů souvisejících s úpravami provedenými Zákazníkem nebo v důsledku nesplnění základních požadavků Zákazníka uvedených v oddílu 9.2 a 9.3. Veškerá podpora poskytovaná Poskytovatelem v důsledku takového nesplnění základních požadavků ze strany Zákazníka a/nebo v důsledku úprav provedených Zákazníkem bude oceněna podle standardní sazby za člověkoden ujednané mezi stranami ve Smlouvě a hrazena měsíčně v rámci time&material režimu. 

9.4. Zjistí-li Zákazník jakýkoli problém související s rychlostí Služby nebo její dostupností, je povinen tuto událost neprodleně nahlásit Poskytovateli prostřednictvím e-mailu uvedeného ve specifikaci Produktu nebo telefonicky prostřednictvím kontaktů dostupných pro urychlení procesu řešení problému. Zákazník bere na vědomí, že mohou nastat události mimo kontrolu Poskytovatele, které mohou ovlivnit funkčnost nebo dostupnost Služby pro Uživatele (např. porucha internetového připojení na straně Zákazníka, živelná pohroma, DOS nebo DNS útoky na technické vybavení Poskytovatele a další). Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které v souvislosti s těmito událostmi Zákazníkovi vzniknou. 

9.5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel může ze závažných důvodů dočasně přerušit poskytování Služby, a to zejména v případech, jako je prevence kybernetických útoků, je-li to nutné, nebo v případě závažné poruchy Služby, kterou je třeba řešit nezbytnou odstávkou. Oznámení informující o přerušení poskytování Služby musí být zasláno Zákazníkovi co nejdříve. Poskytovatel je povinen vytvořit odpovídající provozní a bezpečnostní opatření k minimalizaci případných poruch nebo omezené či úplné nedostupnosti Služby. 

9.6. Poskytovatel souhlasí s tím, že není oprávněn poskytovat obsah uživatelských údajů třetím osobám. Zákazník dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel může být oprávněn upravovat, cenzurovat nebo monitorovat jakýkoli uživatelský obsah, pokud mu to ukládá zákon nebo řádně vydaný příkaz příslušného státního orgánu. 

9.7. Smluvní strany ujednaly, že Poskytovatel nenabývá vlastnické právo k datům Zákazníka. Za obsah dat uložených na Serveru Zákazníka nebo na serveru Poskytovatele odpovídá výhradně Zákazník. 

9.8. Pro řádnou implementaci Služby a pravidelné audity řádného užívání Služby může být nezbytné, aby Poskytovatel shromažďoval, ukládal a zpracovával následující údaje: verze vydání, identifikátor smlouvy, URL instance, seznam nainstalovaných pluginů a počet aktivních Uživatelů, které Poskytovatel používá pro identifikaci Zákazníka, ověření oprávnění k užívání Služby a ochranu práv Poskytovatele. 

9.9. Přijetím těchto VOP berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Poskytovatel je oprávněn pomocí svých vlastních zdrojů kontrolovat, zda používáte Službu v souladu se Smlouvou, a že výše uvedené údaje budou přenášeny při komunikaci mezi Zákazníkem a počítačovými systémy Poskytovatele. 

9.10. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo kontrolovat, jak Zákazník Službu využívá, aby zajistil dodržování Smlouvy. Tento audit může být proveden Poskytovatelem nebo nezávislou třetí stranou vybranou Poskytovatelem v každém případě, kdy má Poskytovatel důvodné podezření, že Zákazník využívá Službu v rozporu s touto Smlouvou. Audit bude mimo jiné zahrnovat kontrolu systémů, sítí, serverů, zařízení a příslušných záznamů Zákazníka, včetně veškerých údajů nebo protokolů souvisejících s používáním Služby. Poskytovatel poskytne Zákazníkovi písemné oznámení o záměru provést audit nejméně deset (10) dnů předem, přičemž uvede zamýšlený rozsah a datum auditu. Audity budou prováděny v běžné pracovní době a způsobem, který minimalizuje narušení běžného provozu Zákazníka. Zákazník se zavazuje, že bude během auditu plně spolupracovat s Poskytovatelem a případnými určenými auditory. To zahrnuje poskytnutí přístupu k potřebným pracovníkům, systémům, záznamům a zařízením, jak je to přiměřeně požadováno. Zákazník poskytne přístup ke všem nezbytným dokumentům, údajům a dalším materiálům potřebným k ověření souladu s touto Smlouvou. Zákazník rovněž poskytne přístup ke všem službám nebo systémům třetích stran používaným ve spojení se softwarem, a to v rozsahu přiměřeně nezbytném pro audit. Pokud audit odhalí, že Zákazník podstatně porušuje tuto Smlouvu, nese Zákazník veškeré přiměřené náklady a výdaje spojené s auditem, včetně odměn auditorům třetích stran. Pokud nebude zjištěno žádné podstatné porušení, ponese náklady na audit Poskytovatel. Pokud audit odhalí jakýkoli nesoulad, Zákazník se zavazuje neprodleně přijmout veškerá nezbytná opatření k nápravě tohoto nesouladu. Zákazník je povinen do deseti (10) dnů od obdržení výsledků auditu předložit Poskytovateli podrobný plán nápravy a provést jej v přiměřené lhůtě dohodnuté oběma stranami. 

 

10. Práva a povinnosti Zákazníka

10.1. Zákazník nesmí používat Službu v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Zákazník rovněž plně odpovídá za to, že veškeré Zákazníkovy úpravy Služby budou v souladu s platnými právními předpisy. Zákazník se rovněž zavazuje převzít veškerou odpovědnost za provedené úpravy a zbavuje se odpovědnosti za jejich provedení, zákonnost a případné následky vyplývající z jejich použití. Aniž by tím byl dotčen článek 13 se tento článek 10.1 přiměřeně vztahuje na jakýkoli obsah nahraný Zákazníkem do Služby. 

10.2. Pro získání přístupu ke Službě může Poskytovatel od Zákazníka požadovat některé identifikační údaje a další informace. Zákazník je povinen poskytnout pravdivé, přesné a aktuální informace. 

10.3. Zákazník je povinen na žádost Poskytovatele poskytnout potřebnou součinnost při odstraňování poruch nebo úpravách Služby. 

10.4. Zákazník je povinen používat rozhraní API poskytované Poskytovatelem pouze při přístupu ke Službě prostřednictvím webového rozhraní aplikací nebo služeb třetích stran. Zákazník nesmí Službu poskytovanou prostřednictvím webového rozhraní používat ani k ní přistupovat jiným automatizovaným způsobem, např. prostřednictvím skriptů, botů, webových crawlerů apod. 

10.5. Zákazník je povinen uchovávat přístupové údaje ke Službě v tajnosti, je povinen je nesdělovat ani neumožnit přístup k nim jiné osobě, ani jiným způsobem neumožnit přístup ke svému Uživatelskému účtu třetí osobě. Zákazník je rovněž povinen zabezpečit své technické vybavení v přiměřeném rozsahu tak, aby minimalizoval riziko zneužití přístupových údajů k Uživatelskému účtu. 

10.6. Pokud Zákazník poruší povinnosti uložené v tomto článku, nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou Zákazníkovi, a za škody, které vzniknou Poskytovateli nebo třetím osobám, odpovídá výhradně Zákazník. Porušení těchto povinností dále zakládá právo Poskytovatele vypovědět tuto Smlouvu. Pokud Zákazník zjistí, že může dojít k zpřístupnění Služby třetím osobám v důsledku úniku informací o přístupu ke Službě, je povinen tuto skutečnost nahlásit Poskytovateli prostřednictvím e-mailu. 

10.7. Software je ke stažení pouze po určitou dobu. Po uplynutí této doby bude účet pro stahování automaticky deaktivován. Poskytovatel NEBUDE poskytovat zdrojové soubory e-mailem nebo jiným kanálem, ale pouze prostřednictvím online účtu.


11. Uživatelský účet

11.1. Zákazník může mít jeden nebo více Uživatelských účtů. Každý Uživatelský účet může používat pouze jeden Uživatel. Zákazník není oprávněn nechat zřídit Uživatelský účet třetí osobě, pokud to není stanoveno Smlouvou nebo těmito VOP. Zákazník není oprávněn sdílet Uživatelské účty mezi více Uživateli. Zákazník má však právo kdykoli převést nepoužívaný Uživatelský účet na nového Uživatele. 

11.2. V případě porušení bodu 11.1 těchto VOP je Poskytovatel oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy a Zákazník je povinen vydat Poskytovateli bezdůvodné obohacení do 7 dnů od doručení výzvy Poskytovatele k úhradě. Článek 14.9 těchto VOP se použije obdobně.


12. Správa Uživatelských účtů

12.1. Každý Zákazník si může zvolit jeden nebo více Uživatelských účtů, které budou mít práva Správce. Správce může provádět následující operace: 

 • přidávat, upravovat a odstraňovat Uživatelské účty a nastavovat přístupová práva k těmto účtům (například přístup k sestavám, založení souborů atd.), 
 • přístup ke všem datům Zákazníka bez ohledu na nastavení přístupu jednotlivých Uživatelů, 
 • vybrat jiný Uživatelský účet, který se stane Správcem. 

12.2. Zákazník nese plnou odpovědnost za používání Služby Uživateli, za činnosti prováděné těmito Uživateli a za všechna data nahraná na účet Zákazníka. Zákazník zajistí, aby všichni jeho Uživatelé dodržovali ustanovení těchto VOP. 


13. Zakázané jednání

13.1. Zákazník nesmí na portál Služby nahrávat, odesílat ani jinak ukládat obsah, který může obsahovat softwarový virus nebo jiné soubory a programy, které mohou zničit, poškodit nebo omezit funkčnost zařízení Poskytovatele nebo jiných Zákazníků. Zákazník dále není oprávněn nahrávat na portál Služby obsah, jehož držení nebo šíření je nezákonné, obsah, který neoprávněně zasahuje do autorských práv třetí osoby nebo je součástí trestné činnosti, šířit prostřednictvím Služby spam nebo se pokoušet získat přístup k Uživatelskému účtu jiného Zákazníka nebo serverům Poskytovatele. Porušení těchto povinností je považováno za podstatné porušení Smlouvy a zakládá právo Poskytovatele odstoupit od Smlouvy a požadovat po Zákazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000 EUR za každé porušení a dále případnou škodu.


14. Ukončení Smlouvy

14.1. Smluvní vztah končí odstoupením od Smlouvy, uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy, zánikem právnické osoby (Poskytovatele nebo Zákazníka) s likvidací, výpovědí Smlouvy nebo dohodou smluvních stran. 

14.2. Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, je Zákazník oprávněn Smlouvu kdykoli vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli. 

14.3. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu kdykoli vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Zákazníkovi. 

14.4. Zákazník je oprávněn vypovědět Smlouvu v případech uvedených v bodě 9.1 těchto VOP. 

14.5. Pokud Zákazník podstatně nebo opakovaně poruší své povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo ze Smlouvy a toto podstatné a opakované porušení nenapraví do 14 dnů ode dne doručení výzvy, kterou byl o této skutečnosti informován formou doporučeného dopisu, nebo ode dne odeslání e-mailového oznámení Zákazníkovi, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení Zákazníkovi. 

14.6. V případě, že Zákazník poruší povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo ze Smlouvy zvlášť závažným způsobem, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy a ukončit poskytování Služby ihned po zjištění takového porušení. 

14.7. Žádná ze Smluvních stran nemá právo vypovědět nebo jinak ukončit Smlouvu, s výjimkou případů výslovně uvedených v tomto článku. Smluvní strany v maximální možné míře vylučují právo kterékoli ze stran vypovědět tuto Smlouvu, včetně ustanovení § 1912 odst. 2, § 1923, § 1969, § 1977, § 1978, § 1979, § 2001, § 2002, § 2003, § 2106, § 2107, § 2110 a § 2111 občanského zákoníku. 

14.8. Zákazník je povinen nejpozději do třiceti (30) dnů po ukončení Smlouvy odinstalovat, smazat a zničit všechny kopie Prvků a všech částí příslušných Produktů, které byly licencovány v rámci licence uvedené v bodě 7.2 a/nebo 7.8 výše, a zakázat tak jejich další používání po ukončení Smlouvy. Pokud Zákazník nesplní povinnost stanovenou v předchozí větě, má se za to (vyvratitelná domněnka), že pro účely oddílu 14.9 níže nadále užívá Služby. 

14.9. Zákazník tímto souhlasí s tím, že: 

a) pokud by Zákazník pokračoval v používání Služeb po ukončení Smlouvy, tj. používal Prvky a další licencované Produkty nebo jejich část, jak je uvedeno v oddíle 7.2 a/nebo 7.8 výše, po ukončení Smlouvy (což zahrnuje používání Prvků po skončení Zkušební verze Služby); a/nebo 

b) v případě, že Zákazník nadměrně využívá Služby (tj. využívá příslušné Služby pro více Uživatelů/prostředí, než bylo ujednáno a/nebo než Zákazník plně uhradil), Poskytovatel má nárok na náhradu ve výši odpovídající ceně za Uživatele a funkci definované v Ceníku příslušného Produktu, jako by si Zákazník objednal Službu na základě předplatného, a to po celou dobu skutečného využívání Služeb Zákazníkem. Zákazník se zavazuje uhradit odměnu na základě faktury, kterou vystaví Poskytovatel za stejných podmínek, jaké jsou definovány v článku 8 výše (pro Služby na bázi předplatného). Aktualizovaný Ceník jednotlivých Produktů je vždy k dispozici na webových stránkách příslušného Produktu.


15. Omezení odpovědnosti

15.1. Smluvní strany se dohodly, že celková odpovědnost Poskytovatele za případné nároky uplatněné na základě právního vztahu vyplývajícího ze Smlouvy a předpokládaná výše škody nepřesáhne a je omezena částkou odpovídající uhrazené částce za poskytování Služby v předchozím kalendářním roce. Pokud nelze určit maximální výši škody podle předchozí věty, je maximální výše škody omezena na výši poplatku za konkrétní předplacené Služby poskytované prostřednictvím webového rozhraní v aktuálním čtvrtletí. 

15.2. Poskytovatel neodpovídá za nepřímé škody vzniklé v důsledku poskytování Služeb, jako jsou ušlý zisk, ztráta příjmů, ztráta dat, finanční škody nebo jakékoli nepřímé, zvláštní nebo následné škody, včetně exemplárních nebo sankčních škod, včetně, ale nikoli výlučně, škod za jiné nehmotné ztráty (i když byl Poskytovatel na možnost takových škod upozorněn), které vznikly v důsledku: (i) používání nebo nemožnosti používat Službu; (ii) nákladů na pořízení náhradního zboží a služeb vyplývajících z jakéhokoli zboží, dat, informací nebo Služby zakoupených nebo získaných nebo zpráv přijatých nebo transakcí uzavřených prostřednictvím Služby nebo z ní; (iii) neoprávněného přístupu k vašim přenosům nebo datům nebo jejich změny, včetně jakýchkoli úprav Služby nebo Produktu ze strany Zákazníka nebo v důsledku používání Služby nebo Produktu v rozporu s článkem 9.2 nebo 9. 3 výše; (iv) prohlášení nebo chování jakékoli třetí strany zapojené do poskytování Služby, jakož i jakýchkoli výsledků/výstupů řešení nebo služeb třetích stran poskytovaných v souvislosti se Službou (včetně výsledků generovaných OpenAI a Easy AI); nebo (v) jakékoli jiné záležitosti týkající se Služby. V případě zásahu vyšší moci jsou Smluvní strany oprávněny dočasně pozastavit plnění svých povinností na základě Smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení s plněním povinností uložených touto Smlouvou nebude považováno za porušení Smlouvy. Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí okolnosti, za kterých je odpovědnost podle českých právních předpisů vyloučena, mimo jiné přírodní katastrofa, válka, změna politické situace, která znemožňuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy, nebo jakýkoli jiný obdobný důvod, událost či skutečnost. 

15.3. Uzavřením Smlouvy bere Zákazník na vědomí, že i při vynaložení veškerého úsilí Poskytovatele je možné, že dojde ke krátkodobé nedostupnosti Služby, která je způsobena okolnostmi mimo sféru vlivu Poskytovatele (např. výpadek internetového připojení). Zákazník proto souhlasí a zavazuje se, že veškerá jeho data uložená v rámci Služby budou Zákazníkem zálohována na jiném geografickém místě (místech). 

15.4. Zákazník používá Službu TAK, JAK JE definována v bodech 9.2 a 15.2 výše. Nekompatibilita s jiným softwarem, hardwarovou konfigurací nebo jakékoliv závady a vady NEOPRAVŇUJÍ Zákazníka ke zrušení objednávky ani k vrácení již zaplacené ceny Zákazníkem, pokud není mezi Smluvními stranami v jednotlivých případech výslovně ujednáno jinak.


16. Ochrana osobních údajů

16.1. Zákazník prohlašuje, že si je vědom svých zákonných povinností jako správce i zpracovatel osobních údajů Uživatelů a vlastních Zákazníků. Způsob a zpracování osobních údajů těchto subjektů v rámci Služby určuje Zákazník. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za řádné plnění právních povinností Zákazníka jako správce osobních údajů, v takovém případě je Poskytovatel pouze zpracovatelem osobních údajů. 

16.2. Veškeré údaje shromažďuje Poskytovatel od Zákazníka pouze za účelem poskytování Služby, zlepšování její kvality a zasílání obchodních a marketingových oznámení, jak je podrobně definováno v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na https://www.easyproject.com/about/terms-and-conditions/principles-of-personal-data-processing. 

16.3. Veškerá komunikace v rámci Služby je šifrována protokolem SSL. Zákazník tímto prohlašuje, že tento způsob šifrování považuje za dostatečně bezpečný. 

16.4. Poskytovatel se zavazuje, že neposkytne žádné informace uvedené Zákazníkem při registraci jeho Uživatelského účtu ani žádné jiné osobní údaje poskytnuté Zákazníkem žádné třetí straně k jiným účelům, než které jsou definovány v této Smlouvě a Zásadách ochrany osobních údajů. 

16.5. Webové stránky a webová aplikace Poskytovatele rovněž používají soubory cookie a podobné technologie, jak je podrobně popsáno v Zásadách používání souborů cookie, které jsou k dispozici na adrese https://www.easyproject.com/about/terms-and-conditions/cookie-policy. 


17. Závěrečná ustanovení

17.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které se dozvěděly v průběhu smluvního vztahu podle této Smlouvy. 

17.2. Práva Zákazníka vyplývající ze Smlouvy a těchto VOP nelze postoupit bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. 

17.3. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a že tuto Smlouvu uzavírají v rámci své podnikatelské činnosti. 

17.4. Pokud některé ustanovení této Smlouvy nebo těchto VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost, vymahatelnost nebo účinnost zbývajících ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP. V takovém případě jsou Smluvní strany povinny vyvinout veškeré úsilí k uzavření dodatku ke Smlouvě, kterým bude neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým ustanovením odpovídajícím původně zamýšlenému účelu. 

17.5. V případě kolize ustanovení nabídky, specifikace Produktu, Specifikace Služby Implementace, Specifikace Služby Podpory a VOP mají přednost tyto dokumenty: 

(i) Nabídka, 

(ii) Specifikace Služby Implementace, 

(iii) Specifikace Služby Podpory, 

(iv) Specifikace Produktu, 

(v) VOP, 

(vi) veřejné informace. 

17.6. Tyto VOP se řídí právem České republiky, člena Evropské unie. Smluvní strany však zároveň v maximální možné míře vylučují ustanovení § 1764, 1765, 1793 až 1795, 2050, 2389a až 2389f, 2389t a 2389u občanského zákoníku. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s plněním nebo výkladem Smlouvy nebo z ní, které se Smluvním stranám nepodaří vyřešit smírně, budou s konečnou platností řešeny českým rozhodčím orgánem Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky třemi rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem tohoto Rozhodčího soudu. Každá strana jmenuje jednoho rozhodce. Oba rozhodci se na třetím rozhodci dohodnou do 30 dnů. Pokud se oba rozhodci ve výše uvedené lhůtě nedohodnou na třetím rozhodci, jmenuje jej předseda Rozhodčího soudu. Rozhodčí nález je pro Smluvní strany konečný a závazný. Smluvní strany se tímto neodvolatelně zavazují, že nenapadnou výkon rozhodčího nálezu v rámci jakékoli jurisdikce. 

17.7. Oficiální verze těchto VOP byla vypracována v angličtině a je považována za jedinou závaznou verzi. Jakékoli verze těchto VOP přeložené do jiných jazyků jsou poskytovány výhradně pro pohodlí Uživatele prostřednictvím strojového překladu a nemají právní váhu. V případě jakýchkoli nesrovnalostí nebo rozporů mezi anglickou verzí a jakoukoli přeloženou verzí má ve všech záležitostech přednost anglická verze. 

17.8. Tyto VOP vstupují v platnost 1.8.2024. 

 

Zásady zpracování osobních údajů 

Vážený zákazníku, 

my, společnost Easy Software Group SE (dále také "my" nebo "naše společnost"), vás tímto informujeme o zásadách a postupech zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech týkajících se ochrany osobních údajů v souvislosti s nabízením, uzavíráním, poskytováním a údržbou produktů a služeb příslušných společností v rámci naší skupiny Easy Software Group. 

Naše společnost jako řídící osoba ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stojí v čele Easy Software Group. Proto jsou zásady a postupy zpracování a ochrany osobních údajů, jejich zabezpečení a uplatňování vašich práv jako subjektů údajů stanoveny jednotně pro všechny společnosti, které jsou součástí skupiny Easy Software Group, zejména: 

 • Easy Software Ltd, se sídlem Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, United Kingdom; 
 • Easy Software s.r.o., se sídlem Jugoslávských partyzánů 736/34, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Czech Republic; a  
 • Easy Software LLC, se sídlem 175 Pearl St. Floors 1-3 Brooklyn, NY 11201 United States of America 

(společně označované jako "Easy Software Group"). 

Podrobné kontaktní a identifikační údaje Easy Software Group najdete také v zápatí našich webových stránek na adrese https://www.easysoftware.com/. Rádi vám zodpovíme veškeré vaše dotazy v kterékoli z našich poboček a/nebo prostřednictvím e-mailu: info@easysoftware.com . Tam, kde jsou použity výrazy "my" nebo "naše společnost", se jimi rozumí také příslušná společnost skupiny Easy Software Group, se kterou jako zákazník vstupujete do právního vztahu. 

Účelem těchto Zásad je poskytnout vám informace o tom, jaké konkrétní osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakému účelu je používáme, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, nebo jaká jsou vaše individuální práva týkající se ochrany osobních údajů. 

Proto si prosím pozorně přečtěte obsah těchto Zásad. 

1. Obecné informace

Na naši společnost se vztahují různé zákonné povinnosti týkající se zpracování osobních údajů zákazníků, které musíme dodržovat, zejména s ohledem na plnění našich smluvních závazků nebo na plnění pokynů/objednávek úředních orgánů. V tomto ohledu bychom bez poskytnutí vašich osobních údajů nemohli naše produkty a služby vůbec poskytovat. Rovněž zpracováváme osobní údaje zákazníků nad rámec našich zákonných povinností za účelem péče o zákazníky a za účelem oslovení s cílenými nabídkami produktů a služeb. V některých případech k tomu potřebujeme váš předchozí souhlas. Pokud se v těchto případech rozhodnete souhlas neudělit, mohou být námi poskytované produkty nebo služby omezeny nebo jinak upraveny v závislosti na rozsahu údajů, které jsme oprávněni zpracovávat. O rozsahu omezení nebo úprav je každý zákazník informován. 

Pokud není výslovně uvedeno jinak, vztahují se všechny zde uvedené informace také na zpracování osobních údajů potenciálních zákazníků, tj. osob, se kterými jsme v kontaktu, ale dosud jsme s nimi nenavázali smluvní vztah, a také bývalých zákazníků (v rámci níže uvedených lhůt pro uchovávání údajů). Informace obsažené v tomto dokumentu se v přiměřeném rozsahu vztahují také na zpracování osobních údajů dalších osob, vůči nimž má společnost určité povinnosti nebo s nimiž je naše společnost v přímém kontaktu, aniž by s nimi byla ve smluvním vztahu (např. zástupci právnických osob). 

Informace zde uvedené mají obecnou právně normativní povahu, nejsou tedy součástí žádné konkrétní smlouvy (pokud není ujednáno jinak) a mohou být doplněny o podrobnosti týkající se konkrétního případu zpracování osobních údajů v naší vzájemné komunikaci. 

1.1. Zásady zpracování osobních údajů 

V rámci zpracování vašich osobních údajů dodržujeme nejvyšší průmyslové standardy ochrany osobních údajů a zejména následující zásady: 

(a) Vaše osobní údaje zpracováváme vždy za jasně a srozumitelně definovaným účelem, definovanými prostředky, definovaným způsobem a pouze po dobu nezbytnou s ohledem na účel; zpracováváme pouze přesné osobní údaje zákazníků a zajišťujeme, aby jejich zpracování odpovídalo definovanému účelu a bylo pro něj nezbytné; 

(b) Vaše osobní údaje chráníme a zpracováváme tak, abychom zajistili co nejvyšší bezpečnost údajů a zabránili neoprávněnému nebo náhodnému přístupu k osobním údajům zákazníků, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, jinému neoprávněnému zpracování nebo jinému zneužití; 

(c) Vždy vás jasně informujeme o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech na přesné a úplné informace o okolnostech takového zpracování, jakož i o vašich dalších souvisejících právech; 

(d) V naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň bezpečnosti odpovídající všem rozumně očekávaným rizikům; všechny osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji zákazníků, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním těchto údajů.


2. Informace o zpracování osobních údajů 

2.1. Informace o správci 

Správcem vašich osobních údajů je příslušná společnost skupiny Easy Software Group, se kterou jste přišli do kontaktu a/nebo se kterou jste vstoupili do právního vztahu (např. prostřednictvím nákupu našich licencí). 

V souvislosti s našimi webovými stránkami se za správce údajů považuje společnost Easy Software Ltd. se sídlem na adrese Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londýn, Velká Británie, ID: 08960980. 

2.2. Účel a právní základ zpracování 

2.2.1. Zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu 

Obvykle se jedná o situace, kdy jste povinni nám sdělit určité osobní údaje jako podmínku, abychom vám mohli poskytnout náš produkt nebo službu, nebo kdy jsme oprávněni zpracovávat vaše jinak získané osobní údaje. 

Na základě zákona jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu, a to zejména pro následující účely: 

(i) dodržování zákonných povinností při poskytování informací orgánům veřejné moci nebo dodržování jiných příslušných zákonů a správních nebo soudních rozhodnutí; 

(ii) dodržování archivačních povinností; 

(iii) uzavření nebo plnění smlouvy s vámi; 

(iv) náš oprávněný zájem; 

(iv) ochrana práv a právem chráněných zájmů, zejména pokud jde o řešení všech sporů, zejména pro účely soudních nebo jiných sporů. 

2.2.2. Zpracování osobních údajů s vaším souhlasem 

To se týká zejména situací, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom poskytnuté nebo jinak získané osobní údaje zpracovávali nad rámec údajů, které již případně zpracováváme na základě jiného právního titulu. Ty přesahují rámec povahy základních služeb a mohou vám poskytnout lepší služby v současnosti i v budoucnosti. Neudělení souhlasu jako takového může být důvodem, který naší společnosti zabrání poskytovat vám určitá volitelná sdělení, produkty nebo služby. 

Na základě vašeho souhlasu zpracovává naše společnost vaše osobní údaje pro následující účely: 

(a) specifické typy péče o zákazníky; jedná se o činnosti, které neslouží k plnění smlouvy nebo jiného právního rámce zpracování osobních údajů a které nelze odůvodnit naším oprávněným zájmem, a zahrnují následující: (i) průzkum trhu; (ii) sledování akcí zákazníků na webových stránkách naší společnosti v souvislosti s nabízenými službami (tento účel se tedy netýká pouhého získávání informací o akcích návštěvníků webových stránek naší společnosti formou cookies, jak je popsáno níže v článku o elektronických komunikačních prostředcích a mobilních aplikacích); 

(b) nabídka produktů a služeb, které buď (i) přímo nesouvisí s již nabízenými produkty nebo službami, (ii) dosud nebyly poskytnuty a/nebo předány třetím stranám za účelem nabídky produktů a služeb těchto třetích stran (obvykle našich partnerů, kteří se buď podílejí na poskytování služeb, nebo jsou se společností propojeni (obvykle v rámci struktury Easy Software Group) a/nebo by mohly být relevantní pro zájmy zákazníků; jedná se zejména o šíření informací, nabídku produktů a služeb naší Společnosti a dalších stran, včetně nabídek produktů a služeb zaměřených na konkrétní zákazníky, a to vše prostřednictvím různých kanálů, např. poštou, elektronickými prostředky (včetně elektronické pošty a zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla) nebo telefonicky, prostřednictvím webových stránek. 

V těchto případech je naše společnost do určité míry oprávněna nabízet zákazníkům produkty a služby i bez získání jejich souhlasu v rámci svého oprávněného zájmu nebo v rámci plnění našich smluvních závazků; pokud to vyplývá ze zákona, budete v tomto ohledu informováni o svém právu vyjádřit nesouhlas s dalším nabízením produktů nebo služeb. Další podrobnosti jsou uvedeny výše v těchto Zásadách. 

Kromě toho může naše společnost zpracovávat vaše osobní údaje také na základě zvláštního souhlasu (individuálně) k: 

(a) používání souborů cookie, pixelů a dalších sledovacích technologií způsobem a pro účely (podrobně) popsané v našich zásadách používání souborů cookie, které najdete na každé z našich webových stránek s produkty; nebo 

(b) nahrávání našich schůzek, hovorů a jiné audio/audiovizuální komunikace a následné interní použití těchto nahrávek (tj. v rámci Easy Software Group) pro účely rozvoje naší péče o zákazníky a/nebo jiné zákonné účely (zejména oprávněný zájem a plnění smlouvy). Dále můžeme tyto nahrávky využívat prostřednictvím jiných interních řešení nebo řešení třetích stran k automatizaci našich interních procesů za účelem optimálního využití vámi poskytnutých informací k poskytování produktů a služeb. Souhlas dle tohoto dopisu zahrnuje souhlas osoby se záznamem sdílených obrazovek i dalšího obsahu sdíleného na schůzkách, jakož i portréty jednotlivých zahrnutých osob a jejich projevy (vč. slovních) a jejich další využití v rámci výše uvedených účelů. Aby nedošlo k pochybnostem, pokud se osoba rozhodne sdílet jakékoli další informace, budou tyto rovněž zaznamenány a souhlas se na ně vztahuje obdobně. Příslušná osoba rovněž uděluje Společnosti licenci k užití svého portrétu zachyceného na videozáznamu všemi způsoby užití a k užití obsahu záznamu pro výše popsané interní účely. Licence se uděluje na dobu určitou v délce trvání konkrétního souhlasu a 12 měsíců po jeho odvolání a bez územního omezení. Naše společnost nenese žádnou odpovědnost za použití zaznamenaných informací skutečnými poskytovateli řešení třetích stran. O třetích stranách využívaných pro poskytování těchto služeb vás budeme na požádání informovat, protože se mohou čas od času měnit. Pokud jde o typy příjemců vašich údajů, můžete se rovněž podívat na níže uvedený bod 2.5. 

2.3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů zákazníků 

Naše společnost zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění výše uvedených účelů. Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje. Podrobné informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů zákazníků jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto Zásad. 

2.4. Způsoby zpracování osobních údajů 

Způsob, jakým naše společnost zpracovává vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování, včetně algoritmického zpracování, v informačních systémech naší společnosti. Nebudete však předmětem žádného automatizovaného rozhodování ani profilování.  

Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci naší společnosti a v nezbytném rozsahu také třetí strany. Před jakýmkoli zpřístupněním vašich osobních údajů třetí straně vždy uzavíráme s touto třetí stranou písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky ohledně zpracování osobních údajů, jaké dodržuje naše společnost, a/nebo alespoň záruky v souladu s jejími zákonnými povinnostmi. 

2.5. Příjemci osobních údajů 

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům naší společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, které vyžadují práci s osobními údaji zákazníků, vždy však výhradně v rozsahu nezbytném pro daný případ a při dodržení všech bezpečnostních opatření. 

Kromě toho jsou vaše osobní údaje zpřístupněny třetím stranám, které se podílejí na zpracování osobních údajů zákazníků naší společnosti, nebo jim mohou být tyto osobní údaje zpřístupněny z jiných důvodů v souladu se zákonem. Před jakýmkoli zpřístupněním vašich osobních údajů třetí straně vždy uzavíráme s touto třetí stranou písemnou smlouvu, ve které jsou stanoveny podmínky zpracování osobních údajů, jak již bylo popsáno výše. Naše společnost se snaží dosáhnout stejných záruk v souvislosti se zpracováním osobních údajů třetími stranami, jaké dodržuje naše společnost, a to v souladu s příslušnými zákonnými povinnostmi. Kromě takovéto smlouvy naše společnost neposkytuje vaše osobní údaje společnostem sídlícím v zemích, které neposkytují dostatečné záruky ochrany osobních údajů v souladu s GDPR. 

Tímto nám dáváte souhlas s následujícími kategoriemi třetích stran (naši zpracovatelé údajů), kterým můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit v rámci výše uvedených účelů a v případě, že je to nezbytné pro řádné poskytování služeb a/nebo plnění dalších účelů popsaných v těchto Zásadách: 

 • Poskytovatelé serverů a hostingu; 
 • Účetní, daňoví poradci a advokáti; 
 • Poskytovatelé poštovních systémů (např. Mautic); 
 • Externí poskytovatelé systémů (např. Smartsupp); 
 • Interní poskytovatelé systémů (např. Leexi.ai - https://www.leexi.ai/en/ pro nahrávání hovorů, Google pro reCAPTCHA atd.); 
 • Přidružené společnosti a společnosti v rámci Easy Software Group; 
 • naši další subdodavatelé, kteří se podílejí na poskytování služeb zákazníkům. 

Aby se předešlo pochybnostem, výše uvedený souhlas s typy zpracovatelů údajů v žádném případě neznamená, že všechny informace o zákazníkovi budou předány všem zpracovatelům údajů. Jedná se o obecný souhlas s využitím určitých typů zpracovatelů údajů, avšak omezený výhradně na způsoby, kdy je takové využití nezbytné pro naplnění účelů zpracování osobních údajů popsaných v těchto Zásadách, tj. účetní Společnosti získávají pouze účetní informace, Leexi zpracovává pouze příslušné nahrávky apod. Údaje vždy sdílíme výhradně pokud je to nezbytné pro poskytování služeb. 

V souladu s platnými právními předpisy je naše společnost oprávněna nebo přímo povinna bez vašeho souhlasu zpřístupnit vaše osobní údaje: 

 • příslušným státním orgánům, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a za účelem výkonu rozhodnutí; 
 • jiným osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám za účelem vymáhání našich pohledávek za zákazníky. 

2.6. Poskytování osobních údajů do zahraničí 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně na území České republiky, dalších států Evropské unie a/nebo jiných zahraničních zemí, kde sídlí subjekty Easy Software Group (např. Spojené státy americké) a které buď sdílejí stejný standard ochrany osobních údajů jako Česká republika a Velká Británie, nebo poskytují dostatečné záruky, že tyto standardy budou dodržovány bez ohledu na národní zákonné povinnosti. Naše společnost ani subjekty podílející se na zpracování osobních údajů zákazníků nepředávají osobní údaje zákazníků do zemí mimo Evropskou unii, pokud tyto společnosti a/nebo země neposkytují dostatečné záruky s ohledem na vaše osobní údaje (vč. rámcového programu EU a USA o ochraně osobních údajů a dalších rozhodnutí o odpovídající ochraně, standardních smluvních doložek a dalších prostředků v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů). V takovém případě mohou některé osobní údaje opustit EHP a být zpracovávány v různých zemích, zejména v rámci Spojeného království a s ohledem na naše poskytovatele třetích stran také ve Spojených státech amerických (tj. Google Analytics). 

2.7. Doba zpracování osobních údajů 

Naše společnost zpracovává osobní údaje zákazníků pouze po dobu nezbytně nutnou s ohledem na účely zpracování. Čas od času vyhodnocujeme existenci potřeby zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro konkrétní účel. Jakmile zjistíme, že údaje již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. S ohledem na některé účely zpracování osobních údajů však máme interně vyhodnocenou obvyklou dobu použitelnosti osobních údajů, po jejímž uplynutí co nejpečlivěji posuzujeme potřebu zpracování těchto osobních údajů pro daný účel. V tomto ohledu rovněž platí, že osobní údaje zpracovávané za účelem: 

(a) plnění smluv jsou zpracovávány po dobu jednání o smlouvě s zákazníkem; poté jsou příslušné osobní údaje použitelné po dobu až 12 měsíců v rámci našeho oprávněného zájmu kontaktovat zákazníky, se kterými jsme jednali (pokud zákazník nevznese námitku); 

(b) plnění smluv jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu s zákazníkem; pak jsou příslušné osobní údaje použitelné po dobu až 12 měsíců v závislosti na procesu offboardingu; 

(c) oprávněný zájem podílet se na obraně vlastních nároků a chránit se před nároky našich zákazníků jsou zpracovávány po dobu až 3 let od ukončení smluvního vztahu v občanskoprávních věcech a mohou být prodlouženy až na 15 let v trestních věcech v závislosti na promlčecí době; tato doba může být prodloužena po dobu trvání soudních a jiných správních řízení týkajících se těchto nároků; 

(d) nabídky produktů a služeb relevantních k produktům a/nebo službám, které zákazník již využívá, jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu; příslušné osobní údaje jsou pak použitelné po dobu 24 měsíců nebo do vznesení námitky ze strany zákazníka, podle toho, co nastane dříve; pokud nám osobní údaje zpřístupní třetí strany, dobu zpracování stanoví třetí strany v souladu s platnými právními předpisy a právním titulem, který třetí strana získala; 

(e) nabídky produktů a služeb, které přímo nesouvisí s produkty a/nebo službami, které zákazník již využívá, jsou zpracovány po dobu trvání příslušného souhlasu, obvykle po dobu až 2 let nebo do odvolání souhlasu, podle toho, co nastane dříve; 

(f) záznamů hovorů, schůzek a jiné komunikace jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem; poté jsou příslušné osobní údaje použitelné po dobu až 6 měsíců nebo do doby, než jsou údaje pseudonymizovány a agregovány nebo anonymizovány; 

(g) péče o zákazníky jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem; příslušné osobní údaje jsou pak obvykle použitelné po dobu 12 měsíců; 

(h) plnění archivačních povinností jsou zpracovávány po dobu až 10 let v závislosti na zákonných povinnostech příslušné společnosti Easy Software Group.  

2.8. Právo na odvolání souhlasu 

V těchto Zásadách jsme se snažili vysvětlit, proč vaše osobní údaje potřebujeme a že pro určité účely je můžeme zpracovávat pouze s vaším souhlasem. Nejste povinni udělit naší společnosti souhlas se zpracováním vašich osobních údajů a máte také právo svůj souhlas odvolat. Na tomto místě bychom Vám rádi připomněli, že jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje pro určité účely i bez Vašeho souhlasu (jak již bylo popsáno výše). Pokud svůj souhlas odvoláte, přestaneme příslušné osobní údaje zpracovávat pro účely vyžadující příslušný souhlas; můžeme však být oprávněni nebo dokonce povinni zpracovávat tytéž osobní údaje pro jiné účely. 

Pokud si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte se na kteroukoli naši pobočku, zašlete nám dopis na adresu kterékoli společnosti Easy Software Group nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: info@easysoftware.com nebo formuláře na webových stránkách Easy Software Group. 

2.9. Zdroje osobních údajů 

Osobní údaje zákazníků získáváme zejména: 

(a) od zákazníků, a to přímo, např. při uzavírání smluv týkajících se produktů nebo poskytovaných služeb Společnosti, a/nebo nepřímo, např. při využívání produktů nebo služeb Společnosti zákazníky, nebo v rámci zpřístupňování informací o produktech a službách Společnosti zákazníkům, např. prostřednictvím webových stránek Společnosti apod.; 

(b) od potenciálních zákazníků, kteří mají zájem o služby naší společnosti v rámci marketingových akcí a kampaní; 

(c) z vlastní činnosti prostřednictvím zpracování a vyhodnocování dalších osobních údajů zákazníků, tj. při poskytování Služeb z našich vlastních interních systémů a nástrojů pro účely popsané výše. 

2.10. Vaše právo požádat o přístup k osobním údajům a ochrana práv zákazníka 

Pokud nás požádáte o informace týkající se zpracování vašich osobních údajů, poskytneme vám bez zbytečného odkladu veškeré informace o údajích, které o vás zpracováváme. Jsme oprávněni požadovat přiměřenou úhradu odpovídající nákladům, které nám vznikly za účelem poskytnutí těchto informací. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že naše společnost nebo třetí osoba podílející se na zpracování vašich osobních údajů tak činí v rozporu s ochranou vašeho soukromého života a/nebo v rozporu s právními předpisy, zejména pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné, můžete: 

(a) požádat naši společnost nebo třetí stranu, která se podílí na zpracování údajů, o vysvětlení; 

(b) požadovat nápravu závadného stavu; zejména můžete požádat o opravu nebo změnu osobních údajů; v případě potřeby budou údaje dočasně zablokovány nebo zničeny. 

Pokud shledáme vaši žádost oprávněnou, naše společnost nebo třetí strana, která se podílí na zpracování údajů, bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní závadný stav. 

2.11. Společnost jako zpracovatel osobních údajů 

V některých případech naše společnost zpracovává osobní údaje zákazníků také na základě pověření jiné strany (jiného správce údajů). Pro bližší informace je vždy nutné kontaktovat konkrétního správce osobních údajů, pokud není naše společnost v daném případě k poskytování informací zmocněna. 

Naše společnost působí jako zpracovatel údajů na základě pověření vás, našich zákazníků, pokud tito zákazníci poskytují naší společnosti jakékoli informace týkající se třetích stran, které nejsou ve smluvním vztahu s naší společností, obvykle koncových uživatelů a zákazníků našich zákazníků, jakož i jejich zaměstnanců a subdodavatelů, kteří mají přístup k našim produktům a/nebo službám. V takových případech náš zákazník plně odpovídá (a v důsledku toho ručí) za to, že veškeré údaje poskytnuté naší společnosti jsou získány a zpracovány zákonným způsobem, že jsou splněny zákonné účely jejich zpracování a jejich předání naší společnosti a že jsou splněny veškeré další povinnosti související se zpracováním osobních údajů zákazníkem naší společnosti. Jste povinni odškodnit naši společnost za veškeré přiměřené nároky, ztráty, újmy, škody, poplatky, náklady nebo výdaje vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s plněním (nebo neplněním) vašich povinností a závazků, pokud tyto nároky vyplývají z vašeho neplnění, nedbalosti nebo úmyslného či záměrného jednání nebo opomenutí v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytnutých naší společnosti. 

2.12. Elektronické komunikační prostředky a mobilní aplikace 

Péče o zákazníky. V rámci péče o zákazníky naše společnost vyvíjí technologie, které vám umožní využívat moderní elektronické komunikační prostředky a mobilní aplikace pro přístup k produktům a službám společnosti a jejich využívání. Jedná se zejména o služby spojené s využíváním internetu, sociálních sítí a různých mobilních aplikací. 

Sociální sítě. Můžete nás také oslovit prostřednictvím různých sociálních sítí. Tyto komunikační kanály využíváme zejména jako marketingové nástroje; naše produkty a služby v tuto chvíli prostřednictvím sociálních sítí neposkytujeme. Pokud sociální sítě používáte, doporučujeme vám zkontrolovat jejich příslušná nastavení a zásady ochrany osobních údajů, abyste se informovali o svém soukromí a příslušných právech zaručených jejich provozovateli a/nebo poskytovateli. Za zpracování údajů, ke kterému dochází nezávisle na příslušných sociálních sítích, neručíme a neneseme za ně odpovědnost. Pokud to není nutné pro jiné relevantní účely, např. plnění smlouvy s vámi, neukládáme takovou komunikaci jinde (mimo účty sociálních sítí). 

Soubory cookie. Soubory cookie neukládáme do vašeho počítače (s výjimkou čistě funkčních souborů cookie) bez vašeho předchozího souhlasu. Více informací o souborech cookie se dozvíte v Zásadách používání souborů cookie, které jsou uvedeny na každé příslušné webové stránce produktu. 

2.13. Tyto zásady 

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1.8.2024. Aktuální verze Zásad je zveřejněna na webových stránkách naší společnosti a je k dispozici také na našich pobočkách. 

Oficiální verze těchto zásad byla vypracována v angličtině a je považována za jedinou závaznou verzi. Jakékoli verze těchto Zásad přeložené do jiných jazyků jsou poskytovány výhradně pro pohodlí uživatele prostřednictvím strojového překladu a nemají žádnou právní váhu. V případě jakýchkoli nesrovnalostí nebo rozporů mezi anglickou verzí a jakoukoli přeloženou verzí má ve všech záležitostech přednost anglická verze. 

Příloha 1 - Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Identifikační údaje - jedná se o údaje jako jméno, příjmení, datum, e-mail, telefonní číslo, zaměstnavatel nebo zastoupená společnost; u zákazníků, kteří jsou fyzickými osobami - podnikateli, také identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Mezi další možné identifikační údaje patří například informace o IP adrese použitého počítače a soubory konkrétních autentizačních údajů s jejichž použitím souhlasíme. 

Kontaktní údaje - jméno, příjmení, kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy nebo jiné podobné kontaktní údaje. Dalšími podobnými kontaktními údaji mohou být IP adresa použitého počítače a soubory konkrétních autentizačních údajů s jejichž použitím souhlasíme. 

Systémová data - systémové protokoly a další technické, obvykle pseudonymizované údaje, které jsou automaticky ukládány našimi systémy nebo poskytovateli CDN a hostingu, aby nás chránily před případnými útoky.  

Údaje o nahrávce - jméno, příjmení, přezdívky, ID účtu (související s typem schůzky/hovoru), jakož i veškeré další údaje sdílené na schůzkách/hovorech, z nichž byla nahrávka pořízena. Zpracováváme také metadata záznamu pro účely ochrany osobních údajů. 

Údaje o komunikaci - veškeré další informace, které nám byly sděleny během komunikace související s některým z účelů popsaných v těchto Zásadách. 

V případě, že podanou žádost o produkt nebo službu stáhnete, zpracováváme také datum stažení žádosti spolu s údaji poskytnutými před stažením. 

Údaje vyplývající z plnění závazků ze smluv - v závislosti na povaze poskytovaného produktu nebo služby zpracováváme informace týkající se poskytovaného produktu nebo služby. V této kategorii zpracováváme osobní údaje, jako jsou podmínky smlouvy, identifikační údaje příslušných pracovníků a další osobní údaje získané během našich interakcí. Jedná se zejména o tyto údaje:  

(i) údaje sloužící k zabezpečení komunikace; 

(ii) záznamy o vašem preferovaném komunikačním jazyce, projeveném zájmu o produkt nebo službu, vašich strategiích nebo vašich specifických požadavcích, které jste nám sdělili. 

Specifikace Služby Implementace

1. Obecné podmínky

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou všechny schůzky realizovány prostřednictvím řešení pro virtuální schůzky. Všichni účastníci se účastní individuálně a jsou vybaveni sluchátky. 

Rozsah balíčků vychází z našich nejlepších zkušeností. Obvykle se jedná o minimální rozsah implementace. Každá implementace je však jedinečná, a proto je někdy zapotřebí další čas, a to kvůli specifickým požadavkům zákazníků. Konzultanti Easy Project mohou na vyžádání poskytnout zprávu o spotřebovaném čase. 

Pokud není výslovně uvedeno jinak, dodává se implementace v angličtině; veškeré dokumenty a písemná dokumentace se dodávají v angličtině.


2. Obecná ustanovení 

2.1. Nové verze aplikací 

Aplikaci neustále vyvíjíme a vylepšujeme. Nové verze vydáváme v následujících cyklech: 

 • Nové verze jsou vydávány každé tři měsíce 
 • Vývoj nové verze je zmrazen měsíc před jejím vydáním, aby mohla být otestována. 
 • Opravy chyb jsou vydávány každých 14 dní 

Vaše návrhy týkající se vývoje aplikací budou realizovány v případech, kdy budou přínosné pro většinu našich zákazníků a v souladu s naší strategií vývoje produktů. Naším cílem je usnadnit řízení projektů. 

2.2. Proces spolupráce 

Oceňujeme otevřenou komunikaci. Vstupujeme do společného procesu implementace nového softwaru ve vaší společnosti. Věříme, že pro obě strany bude přínosné, když si důležité informace sdělíme otevřeně a včas. 

Komunikace může probíhat prostřednictvím e-mailu, online schůzek, telefonátů a osobních setkání. Pro úspěšné dokončení procesu implementace je nutná vzájemná komunikace na operativní úrovni. Z tohoto důvodu by každá strana měla na kontaktování protistrany reagovat rychle. Obvykle jsme schopni reagovat do dvou pracovních dnů. 

Během implementace bude konzultant spolupracovat s našimi dalšími interními odděleními. Řešení problémů, které přímo nesouvisí s implementací, vám dodá náš tým podpory. V případě potřeby zásahu na Serveru Zákazníka nebo jiné konzultace související se serverem bude komunikace předána našim specialistům na serverovou podporu. Pokud nejste s prací našich oddělení podpory v průběhu implementace plně spokojeni, informujte o tom svého konzultanta. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá.

2.3. Předplacené MANDAYS (MD) a vykazování stráveného času 

Informace o počtu předplacených MANDAYS naleznete v úvodní tabulce tohoto protokolu. Implementace se obvykle provádí na dálku. Pokud byste upřednostňovali osobní schůzky, je možné je sjednat v kancelářích Easy Software. Pokud byste upřednostnili sjednání schůzek ve vašich prostorách, je možné hradit cestovní náklady z předplaceného rozpočtu (rozsahu implementace). Cestovní náklady mohou být také fakturovány zvlášť. Účtujeme celý čas, který konzultant stráví na cestě z/do sídla zákazníka. Předplacené konzultační hodiny musí být vyčerpány do 6 měsíců od prvního kontaktu s přiděleným konzultantem. 

Zprávy o spotřebovaném čase se zákazníkovi obvykle zasílají po vyčerpání přibližně poloviny implementačních MANDAYS z předplaceného rozpočtu a poté, když zbývá posledních několik hodin. Konzultant poskytuje odděleně od časové zprávy návrh, jak využít zbývající hodiny. 

Realizace se skládá z následujících fází. Součet času stráveného na každé fázi se rovná celkovému předplacenému rozpočtu MANDAYS. Nejnižší hodnota času účtovaná zákazníkovi je 0,25 hodiny. 

 • Úvodní analýza 
 • Úvodní online schůzka 
 • Konfigurace aplikace (pracnost závisí na složitosti požadavků na nastavení). 
 • Školení 
 • Další požadavky na konfiguraci 
 • Podpora při implementaci a testování během implementace (e-maily, telefonáty). 

Konkrétně jsou z předplaceného rozpočtu MANDAYS hrazeny následující činnosti: 

 • Čas konzultanta strávený prací na vaší implementaci, konfigurací vaší aplikace 
 • Analýza vašich požadavků 
 • Interní konzultace vašich požadavků 
 • Požadované konzultace 
 • Kreslení různých scénářů, jak realizovat vaše požadavky. 
 • Příprava a aktualizace prováděcího protokolu 
 • Schůzky a telefonáty týkající se implementace 
 • Školení 
 • E-mailová komunikace s konzultantem 
 • Organizace, plánování a rozvrhování schůzek 
 • Koordinace interních oddělení v případě potřeby jejich zapojení (podpora, specialista na servery). 
 • Čas konzultanta strávený na cestě (pokud není hrazen zvlášť, viz první odstavec). 
 • Řízení realizačního projektu 
 • Pokud je určité chování systému nahlášeno jako chyba, ale nakonec se ukáže, že je správné, je čas konzultanta strávený řešením tohoto požadavku rovněž hrazen z rozpočtu. 
 • Práce serverových specialistů na vašem serveru 
 • Práce serverových specialistů, kteří se zabývají vašimi požadavky 

Následující činnosti nejsou zahrnuty v předplaceném rozpočtu, a proto je zákazník neplatí: 

 • Práce podpůrného týmu 
 • Oprava možných chyb

2.4. Navýšení předplaceného rozpočtu 

Rozpočet předplacených MANDAYS je možné navýšit až po vašem potvrzení. Navýšení předplaceného rozpočtu je obvykle nutné z následujících důvodů: 

 • Po úvodní analýze se ukázalo, že původní odhad implementace MANDAYS byl příliš nízký. Konzultant vám poskytne aktualizovaný odhad činností, které je třeba provést, abyste implementaci vysoutěžili. Z tohoto plánu také vyplyne, kterým činnostem je třeba věnovat zejména větší pozornost (MANDAYS), než bylo původně odhadováno 
 • Pokud si přejete být informováni o stráveném čase častěji než v odstavci výše. 
 • Vaše požadavky není možné implementovat do standardního aplikačního rozhraní, proto je nutný vývoj na zakázku. 
 • Podpora na vašem serveru nebyla při odhadu implementace MANDAYS brána v úvahu, ale přesto je vyžadována. 
 • Je zapotřebí dalšího školení (s nímž se v původním odhadu nepočítalo). 
 • V průběhu implementace se ukáže, že počet předplacených MANDAYS nestačí k uspokojení všech vašich požadavků.

Poslední verze:

Všeobecné obchodní podmínky

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.