URL Prefix (sub-uri) konfigurace (od verze 11 nepodporováno))

Konec podpory ve verzi 11

Kvůli problémům kompatibility s novými vizuálními komponentami není možné nadále podporovat konfiguraci využívající sub-uri.

Úvod

Najstablnější způsob fungování Easy Projectu (z webového pohledu) je přes subdoménu, např. https://easyproject.mojefirma.cz

Nicméně, někdy firmy mohou vyžadovat použití přípony, tzv. sub-uri, např. https://mojefirma.cz/easyproject. Takový případ vyžaduje vyšší pečlivost a obezřetnost při serverové konfiguraci.

S nesprávnou konfigurací se mohou vyskytnout problémy s běžnou funkcionalitou jako exporty, Gantt, WBS, vyskakovací okna atp.

Vzorovou konfiguraci uvádíme na příkladu https://prefix.easyproject.com/application

Nastavení puma

Pro pumu, potřebujete upravit 2 soubory - config.ru a config/environment.rb (puma.rb)

config.ru -> přidejte map pro "/application
map '/application' do
 run RedmineApp::Application
end
config/puma.rb -> nastavte RAILS_RELATIVE_URL_ROOT env variable
RAILS_ENV = ENV['RAILS_ENV']
ENV['RAILS_RELATIVE_URL_ROOT'] = '/application'

workers 2
threads 1, 2

preload_app!

rackup   DefaultRackup
environment RAILS_ENV || 'production'
plugin "tmp_restart"

worker_timeout 600

APP_HOME = File.join(File.absolute_path(File.dirname(__FILE__)), "../")

directory File.join(APP_HOME, 'public_html')
bind "unix://#{APP_HOME}/application.sock"
pidfile File.join(APP_HOME, 'application.pid')

stdout_redirect File.join(APP_HOME, 'public_html/log/puma.log'), File.join(APP_HOME, 'public_html/log/puma.err')

on_worker_boot do
 ActiveRecord::Base.establish_connection
end

Nginx

Upravte root, přidejte lokaci pro "/application" a vytvořte aliasy. Příklad:

upstream xxx.easyproject.com {
 server           unix:///home/easyproject/xxx.easyproject.com/application.sock;
}

server {

 listen           443 ssl http2;
 server_name         xxx.easyproject.com;
# root            /home/easyproject/xxx.easyproject.com/public_html/public;
 root            /home/easyproject/xxx.easyproject.com/application; access_log         /var/log/nginx/xxx.easyproject.com.log;
 error_log          /var/log/nginx/xxx.easyproject.com.err;


location /application {
#  root            /home/easyproject/xxx.easyproject.com/public_html/public;
  alias            /home/easyproject/xxx.easyproject.com/application;
  proxy_pass        http://xxx.easyproject.com;
  include default.d/upstream.conf;
 }

 location /cable {
  proxy_pass        http://xxx.easyproject.com;
  include default.d/websocket.conf;
 }

location ~ ^/application/(images|system|assets|plugin_assets)/ {
  alias            /home/easyproject/xxx.easyproject.com/application;
  proxy_pass        http://xxx.easyproject.com;

  gzip_static        on;
  expires          3M;
  add_header        Cache-Control public;
  add_header        ETag '';
  break;
}

 ssl_certificate       /etc/nginx/ssl/xxx.crt;
 ssl_certificate_key     /etc/nginx/ssl/xxx.key;

}

Apache2

    <Directory /path/to/application/>        
            RailsBaseURI /application
        PassengerResolveSymlinksInDocumentRoot on
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>

Nezapomeňte!

Je nutno změnit URL ještě v nastavení aplikace
Admin >> Nastavení >> Obecné - Jméno serveru

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.