Hlavní informace

Dokumentace Easy Project

Řízení rizik

Přehled
Terminologie
Nastavení
Role a práva
Přístup na globální nebo projektové úrovni
Jak funkci používat
Základní ukázky a příklady

 

Přehled

Řízení rizik je nezbytným procesem každého dobře řízeného projektu. Tento nástroj umožňuje nastavit matici rizik napříč organizací, řídit rizika na projektech a poskytovat vedení přehled a globální reporting rizik.

 • Globální modul - vhodný pro role liniového manažera, manažera rizik nebo vedoucího projektové kanceláře (PMO)
 • Projektový modul - vhodný pro projektového manažera, kterému umožňuje řízení rizik kontrolovaným způsobem 

Easy Project 2019 Risk Management 01.jpg

 

Terminologie

 • Kvalitativní analýza rizik - technika používaná pro určení rizika spojeného s konkrétní hrozbou. Toto posouzení rizik se používá pro nejisté události, které mohou skončit mnoha různými způsoby a  které mohou mít vážné důsledky.
 • Kvantitativní analýza rizik - další analýza rizik s nejvyšší prioritou, která poskytuje číselné ohodnocení za účelem vypracování pravděpodobnostní analýzy projektu
 • Pravděpodobnost - nastíní pravděpodobnost, že nastane riziko nebo hrozba
 • Dopad - odhad potencionálních ztrát pro konkrétně vyslovené riziko. Standardní postup při analýze rizik pro vývoj odhadu pravděpodobnosti a dopadu.
 • Naléhavost - rozsah škod na firmě, jejích lidech, cílech a dalších prvcích, vyplývajících z rizikové události.
 • Kategorie - kategorie rizik byly určeny podle případů rizik, které se běžně stávají. Tyto skupiny mohou obsahovat rizika technického rázu, vnitřní či vnější rizika, skupinová rizika, organizační rizika nebo rizika daného prostředí.
 • Reakce - reakce na riziko je procesem pro nastavení strategických možností a stanovení jednání, která mají zlepšit příležitosti a snížit ohrožení cílů projektu. Ke každé reakci na riziko je přidělen odpovědný člověk z týmu členů v projektu.
 • Šablony – k dispozici jsou dvě základní šablony kategorie rizik:
  • Šablona pro stránku Globálního Řízení rizik
  • Šablona pro stránku Projektového Řízení rizik

Easy Project 2019 Risk Management 02.jpg

 

Nastavení

Modul Řízení rizik získáte už přednastaven. Nicméně se předpokládá, že každá firma si nastavení upraví podle sebe a vlastních interních metrik pro řízení rizik. Toto nastavení najdete v Menu Další -> Administrace -> Kategorie. Vlastnosti, které lze upravit:

 • Kategorie – seznam potencionálník zdrojů rizik
 • Stav – seznam stavů rizik, používaných pro životní cykly rizik
 • Pravděpodobnost – určení rozsahu pravděpodobnosti rizik, definované maticí pravděpodobnosti a dopadu: název, hodnota (celé číslo), popis
 • Dopad – určení rozsahu rizika, definované maticí pravděpodobnosti a dopadu: název, hodnota (celé číslo), popis
 • Naléhavost – určení oblastí v matici pravděpodobnosti a dopadu hodnotou naléhavosti a barvou. Každá naléhavost obsahuje název, interval hodnot, popis a barvu (červená/oranžová/zelená/modrá).
 • Reakce – seznam možných obecných reakcí na rizika (vyhnout se, zmírnit, převést, přijmout...)

Easy Project 2019 Risk Management 03.jpg

 

Role a práva

Pro každou uživatelskou roli jsou dostupná tato práva.

Globální práva:

 • Spravovat rozvržení stránky rizik – možnost upravovat rozvržení stránky rizik

Projektová práva:

 • Zobrazit rizika – zobrazovat všechna rizika v projektech
 • Spravovat rizika – upravovat všechna rizika v projektech
 • Spravovat svoje rizika – upravovat všechna rizika v projektech, ve kterých je uživatel řešitelem nebo autorem
 • Smazat rizika – mazat rizika v projektech
 • Spravovat rozvržení stránky rizik projektu

Easy Project 2019 Risk Management 04.jpg

 

Přístup na globální nebo projektové úrovni

U rizik jsou dvě základní úrovně modulu. Na globální úroveň se dostanete přes Menu Další -> Rizika

Easy Project 2019 Risk Management 11.jpg

Úroveň projektová je dostupná přes Projekt -> Rizika (modul Rizika musí být povolen v projektovém nastavení -> Moduly).

Easy Project 2019 Risk Management 12.jpg

 

Jak funkci používat

V Přizpůsobení stránky si můžete vybrat ze dvou možných zobrazení typů Řízení rizik: Rizika podle filtru nebo Matice rizik

Easy Project 2019 Risk Management 05.jpg

Chcete-li vytvořit nové riziko, použijte zelené tlačítko "Nové riziko" v bočním menu stránky modulu. Bude potřeba zadat informace o riziku, jako název, projekt, řešitel, stav, popis, posouzení rizika, řešení rizika a ostatní detaily. 

Easy Project 2019 Risk Management 13.jpg

Kliknutím na šedé tlačítko "Zobrazit vše" v bočním menu na stránce modulu si otevřete seznam všech vytvořených rizik.

Easy Project 2019 Risk Management 14.jpg

Pod bočním menu je také umístěn Popis použitých stavů rizik, který můžete jednoduše editovat přes ikonku tužky nebo ho smazat klikem na ikonu odpadkového koše. 

Easy Project 2019 Risk Management 19.jpg

 

Základní ukázky a příklady

Takto může vypadat stránka Rizik na globální úrovni.

Easy Project 2019 Risk Management 15.jpg

Easy Project 2019 Risk Management 16.jpg

Easy Project 2019 Risk Management 17.jpg

Easy Project 2019 Risk Management 18.jpg

Takto může vypadat stránka Rizik na projektové úrovni.

Easy Project 2019 Risk Management 06.jpg

Easy Project 2019 Risk Management 07.jpg

Easy Project 2019 Risk Management 08.jpg

Easy Project 2019 Risk Management 09.jpg

Na tomto obrázku vidíte ukázku matriky rizik.

Easy Project 2019 Risk Management 10.jpg

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace